Đề tài triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác

Đề tài triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác nhằm trình bày về chủ nghĩa duy vật nhân bản Lútvích Phoiơbắc, vai trò của triết học Phoiobac đối với sự ra đời của triết học Mác, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU