Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 5)

Phần 5 Thành phố Quảng Ngãi và các huyện trong tỉnh thuộc ebook Địa chí Quảng Ngãi, trong phần này viết về các huyện và thành phố Quảng Ngãi, đối tượng xem xét là từng huyện và thành phố. Phần này sắp xếp các huyện, thành phố chủ yếu dựa vào vị trí địa lý và phần nào là vai trò của nó. Theo đó, thành phố tỉnh lỵ sẽ ưu tiên xếp trước, kế đến là các huyện đồng bằng, các huyện miền núi và huyện hải đảo.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU