Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 2)

Phần 2 Truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này viết về địa-chính trị, chủ yếu trình bày truyền thống yêu nước và cách mạng của cư dân Quảng Ngãi qua các giai đoạn lịch sử, gồm cả thảy 5 chương, từ chương 7 đến chương 11 của ebook. Các giai đoạn lịch sử được nêu lên để khảo sát là từ sơ sử đến 1885 (chương 7); từ 1885 đến 1945 (chương 8); từ 1945 đến 1975 (chương 9); từ 1975 đến 2005 (chương 10).

TÀI LIỆU XEM NHIỀU