Bài giảng Adam Smith và phân công lao động -

Bài giảng Adam Smith và phân công lao động trình bày các nội dung; Khái niệm về phân công động, nguồn gốc của phân công lao động, tiền công và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | ADAM SMITH VÀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG Adam Smith Tên: Adam Smith Sinh: 5 tháng 6, 1723 (baptism) Kirkcaldy, Scotland Mất: 17 tháng 7, 1790 (67 tuổi) Edinburgh, Scotland Trường phái: Kinh tế học cổ điển Quan tâm chính: Kinh tế chính trị, đạo đức, triết học, Kinh tế học Tư tưởng đáng lưu ý: Kinh tế học cổ điển, Thị trường tự do hiện đại, Sự phân chia lao động, Bàn tay vô hình Ảnh hưởng bởi: Aristotle, Hobbes, Locke, Mandeville,Hutcheson, Hume, Montesquieu, Quesnay Ảnh hưởng tới: Malthus, Ricardo, Mill, Keynes, Friedman,Marx, Engels, American Founding Fathers,Chomsky, Auguste Comte Adam Smith (1723-1790) 2 Giới thiệu Cuốn sách: Của cải của các dân tộc (1776) Là bản tuyên ngôn cho sự ra đời môn khoa học kinh tế và khoa học về lao động xã hội Ý tưởng sâu xa: quan điểm về thị trường, nhà nước, sự phân công lao động, chuyên môn hóa và chính sách phát triển kinh tế xã hội CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC (1776) Book 1 Of the causes of improvement in the productive power of labour, and of the order according to which its produce is naturally distributed among the different ranks of people Chapter I Of the Division of Labour Chapter II Of the Principle which gives occasion to the division of Labour Chapter III That the Division of Labour is limited by the Extent of the Market THE WEALTH OF NATIONS Giới thiệu “Sự PCLĐ làm tăng năng suất lao động và tăng sự khéo léo, kỹ năng và trí óc phán đoán đúng đắn của con người” () PCLĐ có chức năng kinh tế-kỹ thuật là nâng cao NSLĐ và chức năng xã hội đối với sự phát triển cá nhân: Nâng cao trình độ lao động và trình độ tư duy của con người. PCLĐ tạo ra các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp phong phú, đa dạng không chỉ khác nhau về năng lực và phẩm chất cá nhân mà còn ở vị thế, vai trò xã hội CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC (1776) 1 người (thủ công) < 20 đinh/ngày PCLĐ: 10 người (máy móc) SX Đinh ghim ~ đinh/ngày (18 thao tác) Năng suất WHY ?.? Quan niệm về pclđ CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC (1776) NGUỒN GỐC | ADAM SMITH VÀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG Adam Smith Tên: Adam Smith Sinh: 5 tháng 6, 1723 (baptism) Kirkcaldy, Scotland Mất: 17 tháng 7, 1790 (67 tuổi) Edinburgh, Scotland Trường phái: Kinh tế học cổ điển Quan tâm chính: Kinh tế chính trị, đạo đức, triết học, Kinh tế học Tư tưởng đáng lưu ý: Kinh tế học cổ điển, Thị trường tự do hiện đại, Sự phân chia lao động, Bàn tay vô hình Ảnh hưởng bởi: Aristotle, Hobbes, Locke, Mandeville,Hutcheson, Hume, Montesquieu, Quesnay Ảnh hưởng tới: Malthus, Ricardo, Mill, Keynes, Friedman,Marx, Engels, American Founding Fathers,Chomsky, Auguste Comte Adam Smith (1723-1790) 2 Giới thiệu Cuốn sách: Của cải của các dân tộc (1776) Là bản tuyên ngôn cho sự ra đời môn khoa học kinh tế và khoa học về lao động xã hội Ý tưởng sâu xa: quan điểm về thị trường, nhà nước, sự phân công lao động, chuyên môn hóa và chính sách phát triển kinh tế xã hội CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC (1776) Book 1 Of the causes of improvement in the productive .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.