Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động

Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động trình bày các nội dung về: Quan niệm Triết học về Lao động, vai trò của lao động, sự biến đổi lao động, tha hóa lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | Xã hội học Marx-Lenin về Lao động Quan niệm Triết học về Lao động LĐ là quá trình tự nhiên diễn ra giữa con người và giới tự nhiên Mục đích của LĐ: nhằm đáp ứng nhu cầu con người Tác động của LĐ Thay đổi giới tự nhiên Thay đổi con người Vai trò của Lao động Lao động sáng tạo ra bản thân con người/ xã hội loài người Quá trình chuyển biến từ vượn thành người Sáng tạo ra xã hội: Sự phân công lao động trong xã hội Quá trình chuyển biến từ bộ lạc sang dân tộc-quốc gia VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO RA BẢN THÂN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Sự biến đổi lao động Engels với PPNC XHH LĐ Quan sát Phỏng vấn Phân tích số liệu Công trình “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” với quá trình xã hội Anh thế kỷ 18-19 Biến đổi LĐ Biến đổi cấu trúc xã hội: sự phát triển của giai cấp xã hội Sự biến đổi lao động Định nghĩa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản Mối quan hệ mâu thuẫn và đối kháng về lợi ích Thấy rõ tính quyết định chế độ sở hữu tư liệu sản xuất đối với cách thức sử dụng sức lao động Sự .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN