Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động

Bài giảng Xã hội học Marx-Lenin về Lao động trình bày các nội dung về: Quan niệm Triết học về Lao động, vai trò của lao động, sự biến đổi lao động, tha hóa lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | Xã hội học Marx-Lenin về Lao động Quan niệm Triết học về Lao động LĐ là quá trình tự nhiên diễn ra giữa con người và giới tự nhiên Mục đích của LĐ: nhằm đáp ứng nhu cầu con người Tác động của LĐ Thay đổi giới tự nhiên Thay đổi con người Vai trò của Lao động Lao động sáng tạo ra bản thân con người/ xã hội loài người Quá trình chuyển biến từ vượn thành người Sáng tạo ra xã hội: Sự phân công lao động trong xã hội Quá trình chuyển biến từ bộ lạc sang dân tộc-quốc gia VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO RA BẢN THÂN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Sự biến đổi lao động Engels với PPNC XHH LĐ Quan sát Phỏng vấn Phân tích số liệu Công trình “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” với quá trình xã hội Anh thế kỷ 18-19 Biến đổi LĐ Biến đổi cấu trúc xã hội: sự phát triển của giai cấp xã hội Sự biến đổi lao động Định nghĩa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản Mối quan hệ mâu thuẫn và đối kháng về lợi ích Thấy rõ tính quyết định chế độ sở hữu tư liệu sản xuất đối với cách thức sử dụng sức lao động Sự . | Xã hội học Marx-Lenin về Lao động Quan niệm Triết học về Lao động LĐ là quá trình tự nhiên diễn ra giữa con người và giới tự nhiên Mục đích của LĐ: nhằm đáp ứng nhu cầu con người Tác động của LĐ Thay đổi giới tự nhiên Thay đổi con người Vai trò của Lao động Lao động sáng tạo ra bản thân con người/ xã hội loài người Quá trình chuyển biến từ vượn thành người Sáng tạo ra xã hội: Sự phân công lao động trong xã hội Quá trình chuyển biến từ bộ lạc sang dân tộc-quốc gia VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO RA BẢN THÂN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Sự biến đổi lao động Engels với PPNC XHH LĐ Quan sát Phỏng vấn Phân tích số liệu Công trình “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” với quá trình xã hội Anh thế kỷ 18-19 Biến đổi LĐ Biến đổi cấu trúc xã hội: sự phát triển của giai cấp xã hội Sự biến đổi lao động Định nghĩa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản Mối quan hệ mâu thuẫn và đối kháng về lợi ích Thấy rõ tính quyết định chế độ sở hữu tư liệu sản xuất đối với cách thức sử dụng sức lao động Sự biến đổi lao động và biến đổi xã hội: Kỹ thuật thay đổi kéo theo lao động thay đổi và cấu trúc xã hội/ mối quan hệ xã hội thay đổi “Người CN sản xuất càng nhiều của cải, sức mạnh và khối lượng sản phẩm của anh ta càng tăng thì anh ta càng nghèo. Người CN càng tạo ra nhiều hàng hoá, anh ta lại trở thành một hàng hoá càng rẻ mạt. Thế giới vật phẩm càng tăng thêm về giá trị thì thế giới con người càng mất giá trị. LĐ không chỉ sản xuất ra hàng hoá mà thôi: nó sản xuất ra bản thân nó và sản xuất ra người CN với tính cách là hàng hoá, hơn nữa sản xuất theo cùng một tỷ lệ theo đó nó sản xuất ra hàng hoá nói chung (bản thảo kinh tế triết học năm 1844) Ba định nghĩa về tha hoá LĐ Tha hoá LĐ ở SP LĐ Phê phán khoa KTCT không xem xét “quan hệ trực tiếp giữa người CN và SP do anh ta tạo ra” SP do người CN tạo ra lại không phải của người CN mà là của người khác, trở thành vật xa lạ, thù địch, thống trị của người công nhân Tha hoá LĐ ở quá trình LĐ Thông qua bản thân hành vi sản xuất, trong bản thân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    31    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.