Bài giảng Thuyết Chức năng của Durkheim về phân công lao động

Bài giảng "Thuyết Chức năng của Durkheim về phân công lao động: trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu, Nhiệm vụ XHH NC về PCLĐ, chức năng đoàn kết của PCLĐ và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | 1858-1917 Nhà chức năng luận Có nhiều ảnh hưởng đến XHH LĐ Nhà xã hội học người Pháp Thuyết Chức năng của Durkheim về PCLĐ Đối tượng nghiên cứu Lý thuyết chức năng về sự PCCLĐ của Durkheim là nền tảng lý thuyết XHH LĐ Xuất phát điểm về mối quan hệ giữa nhân cách cá nhân và sự đoàn kết xã hội Làm thế nào mà các cá nhân càng tự chủ thì lại càng phụ thuộc vào xã hội? Càng cá nhân bao nhiêu càng tập thể bấy nhiêu Chức năng Phân công của LĐXH TẠI SAO CẦN NC PCLĐXH PCLĐ là quy luật của xã hội loài người, ĐK của Tiến bộ xã hội PCLĐ là quy luật của giới tự nhiên và xã hội; là quy tắc đạo đức trong ứng xử con người; là nền tảng của trật tự xã hội Mọi người phải chuyên môn hoá, phải tự trang bị cho mình những năng lực, kỹ năng làm việc cần thiết để thực hiện chức năng cụ thể trong cuộc sống Nhiệm vụ xhh nc về pclđ KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG Hệ thống các vận động sống tách biệt khỏi tác động của chúng Mối quan hệ tương ứng giữa các vận động đó với những nhu cầu nhất định của cơ thể NC chức năng của PCLĐ cũng chính là tìm hiểu nhu cầu xã hội mà PCLĐ phải đáp ứng Nhiệm vụ của XHH LĐ là làm rõ sự tồn tại và biến đổi của các thành phần, cấu trúc của Chức năng xã hội của sự PCLĐ trong XH CHỨC NĂNG ĐOÀN KẾT CỦA PCLĐ Sự biểu hiện nhận thức tập thể Sự biểu hiện nhận thức cá nhân ĐOÀN KẾT CƠ GIỚI Trừu tượng ĐOÀN KẾT HỮU CƠ Cụ thể Các nghiệp hội | 1858-1917 Nhà chức năng luận Có nhiều ảnh hưởng đến XHH LĐ Nhà xã hội học người Pháp Thuyết Chức năng của Durkheim về PCLĐ Đối tượng nghiên cứu Lý thuyết chức năng về sự PCCLĐ của Durkheim là nền tảng lý thuyết XHH LĐ Xuất phát điểm về mối quan hệ giữa nhân cách cá nhân và sự đoàn kết xã hội Làm thế nào mà các cá nhân càng tự chủ thì lại càng phụ thuộc vào xã hội? Càng cá nhân bao nhiêu càng tập thể bấy nhiêu Chức năng Phân công của LĐXH TẠI SAO CẦN NC PCLĐXH PCLĐ là quy luật của xã hội loài người, ĐK của Tiến bộ xã hội PCLĐ là quy luật của giới tự nhiên và xã hội; là quy tắc đạo đức trong ứng xử con người; là nền tảng của trật tự xã hội Mọi người phải chuyên môn hoá, phải tự trang bị cho mình những năng lực, kỹ năng làm việc cần thiết để thực hiện chức năng cụ thể trong cuộc sống Nhiệm vụ xhh nc về pclđ KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG Hệ thống các vận động sống tách biệt khỏi tác động của chúng Mối quan hệ tương ứng giữa các vận động đó với những nhu cầu nhất định của cơ thể NC chức năng của PCLĐ cũng chính là tìm hiểu nhu cầu xã hội mà PCLĐ phải đáp ứng Nhiệm vụ của XHH LĐ là làm rõ sự tồn tại và biến đổi của các thành phần, cấu trúc của Chức năng xã hội của sự PCLĐ trong XH CHỨC NĂNG ĐOÀN KẾT CỦA PCLĐ Sự biểu hiện nhận thức tập thể Sự biểu hiện nhận thức cá nhân ĐOÀN KẾT CƠ GIỚI Trừu tượng ĐOÀN KẾT HỮU CƠ Cụ thể Các nghiệp . | 1858-1917 Nhà chức năng luận Có nhiều ảnh hưởng đến XHH LĐ Nhà xã hội học người Pháp Thuyết Chức năng của Durkheim về PCLĐ Đối tượng nghiên cứu Lý thuyết chức năng về sự PCCLĐ của Durkheim là nền tảng lý thuyết XHH LĐ Xuất phát điểm về mối quan hệ giữa nhân cách cá nhân và sự đoàn kết xã hội Làm thế nào mà các cá nhân càng tự chủ thì lại càng phụ thuộc vào xã hội? Càng cá nhân bao nhiêu càng tập thể bấy nhiêu Chức năng Phân công của LĐXH TẠI SAO CẦN NC PCLĐXH PCLĐ là quy luật của xã hội loài người, ĐK của Tiến bộ xã hội PCLĐ là quy luật của giới tự nhiên và xã hội; là quy tắc đạo đức trong ứng xử con người; là nền tảng của trật tự xã hội Mọi người phải chuyên môn hoá, phải tự trang bị cho mình những năng lực, kỹ năng làm việc cần thiết để thực hiện chức năng cụ thể trong cuộc sống Nhiệm vụ xhh nc về pclđ KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG Hệ thống các vận động sống tách biệt khỏi tác động của chúng Mối quan hệ tương ứng giữa các vận động đó với những nhu cầu nhất định của cơ thể NC chức năng của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.