Bài giảng Thiết chế và Tổ chức lao động

Bài giảng Thiết chế và Tổ chức lao động trình bày các vấn đề về thiết chế lao động, thanh tra lao động, tổ chức lao động quốc tế, thiết chế lao động quốc tế và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | Thiết chế và tổ chức lao động Thiết chế lao động Khái niệm thiết chế: Thiết chế là những quy tắc, các luật chơi mà cá nhân, nhóm và các tổ chức tham gia cuộc chơi đó phải tuân thủ Thiết chế là những quy tắc, chuẩn mực và tổ chức quy định hành vi con người Luật Lao động và các quy định về pháp luật lao động tạo nên thiết chế lao động chính thức quy định hành vi, hoạt động lao động của các cá nhân, gia đình và tổ chức xã hội Thiết chế và Thể chế có sự tương đồng về nội dung Khái niệm TCXH là khái niệm quan trọng của xẫ hội học Các đặc trưng của thiết chế xã hội Nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội Thiết chế được tổ chức thành cơ cấu Mỗi thiết chế xã hội có một đối tượng riêng lẻ để hướng đến phục vụ/tính chức năng của thiết chế Các quan hệ thiết lập thiết chế tỏ ra khá bền vững. Các khuôn mẫu hành vi được hình thành trong thiết chế trở thành một phần của truyền thống văn hoá Mỗi thiết chế có tầm bao quát rộng đến mức các hoạt động của nó chiếm một vị trí trung tâm trong xã hội 2 Thiết chế lao . | Thiết chế và tổ chức lao động Thiết chế lao động Khái niệm thiết chế: Thiết chế là những quy tắc, các luật chơi mà cá nhân, nhóm và các tổ chức tham gia cuộc chơi đó phải tuân thủ Thiết chế là những quy tắc, chuẩn mực và tổ chức quy định hành vi con người Luật Lao động và các quy định về pháp luật lao động tạo nên thiết chế lao động chính thức quy định hành vi, hoạt động lao động của các cá nhân, gia đình và tổ chức xã hội Thiết chế và Thể chế có sự tương đồng về nội dung Khái niệm TCXH là khái niệm quan trọng của xẫ hội học Các đặc trưng của thiết chế xã hội Nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội Thiết chế được tổ chức thành cơ cấu Mỗi thiết chế xã hội có một đối tượng riêng lẻ để hướng đến phục vụ/tính chức năng của thiết chế Các quan hệ thiết lập thiết chế tỏ ra khá bền vững. Các khuôn mẫu hành vi được hình thành trong thiết chế trở thành một phần của truyền thống văn hoá Mỗi thiết chế có tầm bao quát rộng đến mức các hoạt động của nó chiếm một vị trí trung tâm trong xã hội 2 Thiết chế lao động Chức năng 1: Các yếu tố như vốn xã hội và mạng lưới xã hội làm cho thiết chế có chức năng tài sản xã hội Chức năng 2: Thông qua các tổ chức chính thức và phi chính thức, các mạng lưới xã hội mà các cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin về nhu cầu của nhau và phát hiện ra những vấn đề cần giải quyết Chức năng 3: Điều này thể hiện được yêu cầu của thị trường và công tác đào tạo Chức năng 4: Thiết chế gồm các quy tắc và chuản mực buộc mọi người phải tuân thủ theo 3 Thanh tra lao động Thanh tra lao động là một thiết chế xã hội Công việc này hiện đang thiếu về hoạt động và thiếu về nguồn lực thực hiện Có sự chuyển biến từ thanh tra tổ chức sang thành tra viên nằm vùng: thực hiện từ 2006 QUY TRÌNH CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG Tổ chức lao động quốc tế và thiết chế lao động quốc tế Bốn tiêu chuẩn giá trị cốt lõi Loại bỏ mọi hình thức lao động bắt buộc và không tự nguyện Xoá bỏ tình trạng lao động trẻ em Cung cấp một cách bình đẳng các cơ hội, không phân biệt đối xử về việc làm Bảo đảm quyền tự do

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    52    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.