Bài giảng Thiết chế và Tổ chức lao động

Bài giảng Thiết chế và Tổ chức lao động trình bày các vấn đề về thiết chế lao động, thanh tra lao động, tổ chức lao động quốc tế, thiết chế lao động quốc tế và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | Thiết chế và tổ chức lao động Thiết chế lao động Khái niệm thiết chế: Thiết chế là những quy tắc, các luật chơi mà cá nhân, nhóm và các tổ chức tham gia cuộc chơi đó phải tuân thủ Thiết chế là những quy tắc, chuẩn mực và tổ chức quy định hành vi con người Luật Lao động và các quy định về pháp luật lao động tạo nên thiết chế lao động chính thức quy định hành vi, hoạt động lao động của các cá nhân, gia đình và tổ chức xã hội Thiết chế và Thể chế có sự tương đồng về nội dung Khái niệm TCXH là khái niệm quan trọng của xẫ hội học Các đặc trưng của thiết chế xã hội Nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội Thiết chế được tổ chức thành cơ cấu Mỗi thiết chế xã hội có một đối tượng riêng lẻ để hướng đến phục vụ/tính chức năng của thiết chế Các quan hệ thiết lập thiết chế tỏ ra khá bền vững. Các khuôn mẫu hành vi được hình thành trong thiết chế trở thành một phần của truyền thống văn hoá Mỗi thiết chế có tầm bao quát rộng đến mức các hoạt động của nó chiếm một vị trí trung tâm trong xã hội 2 Thiết chế lao .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN