Bài giảng Quan hệ lao động

Bài giảng Quan hệ lao động trình bày các vấn đề: Quan hệ lao động là gì, Các yếu tố của mối quan hệ lao động, Những hình thức tương tác trong quan hệ lao động, Lý thuyết đồng thuận xã hội | QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1. Quan hệ lao động là gì? Là tất cả những điều được đề cập trong Luật Lao động? Bao gồm nhiều khía cạnh: Việc làm Tiền công Bảo hiểm xã hội Dạy nghề An toàn vệ sinh Thực tế, đó là quan hệ giữa người bán-người mua sức lao động: Xác lập lao động như một hình thức hàng hóa Lao động là đối tượng tạo nên mối quan hệ lao động Sự mua bán thông qua thị trường lao động Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Yếu tố thứ nhất: Quan hệ lao động (cá nhân) là quan hệ giữa người lao động làm thuê và người đi thuê lao động. Hai người này thỏa thuận với nhau về công việc người làm thuê cần phải thực hiện, về điều kiện để người làm thuê làm việc và về những thứ mà người làm thuê được người thuê trả công vì những công việc và người làm thuê đã thực hiện theo yêu cầu của người thuê. Nếu người thuê lao động thuê nhiều hơn 1 người (ví dụ 100 người chẳng hạn) và những người này liên kết lại với nhau, bầu ra đại diện cho mình để đối thoại, thương lượng .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN