Bài giảng Quan hệ lao động

Bài giảng Quan hệ lao động trình bày các vấn đề: Quan hệ lao động là gì, Các yếu tố của mối quan hệ lao động, Những hình thức tương tác trong quan hệ lao động, Lý thuyết đồng thuận xã hội | QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1. Quan hệ lao động là gì? Là tất cả những điều được đề cập trong Luật Lao động? Bao gồm nhiều khía cạnh: Việc làm Tiền công Bảo hiểm xã hội Dạy nghề An toàn vệ sinh Thực tế, đó là quan hệ giữa người bán-người mua sức lao động: Xác lập lao động như một hình thức hàng hóa Lao động là đối tượng tạo nên mối quan hệ lao động Sự mua bán thông qua thị trường lao động Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Yếu tố thứ nhất: Quan hệ lao động (cá nhân) là quan hệ giữa người lao động làm thuê và người đi thuê lao động. Hai người này thỏa thuận với nhau về công việc người làm thuê cần phải thực hiện, về điều kiện để người làm thuê làm việc và về những thứ mà người làm thuê được người thuê trả công vì những công việc và người làm thuê đã thực hiện theo yêu cầu của người thuê. Nếu người thuê lao động thuê nhiều hơn 1 người (ví dụ 100 người chẳng hạn) và những người này liên kết lại với nhau, bầu ra đại diện cho mình để đối thoại, thương lượng . | QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1. Quan hệ lao động là gì? Là tất cả những điều được đề cập trong Luật Lao động? Bao gồm nhiều khía cạnh: Việc làm Tiền công Bảo hiểm xã hội Dạy nghề An toàn vệ sinh Thực tế, đó là quan hệ giữa người bán-người mua sức lao động: Xác lập lao động như một hình thức hàng hóa Lao động là đối tượng tạo nên mối quan hệ lao động Sự mua bán thông qua thị trường lao động Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Yếu tố thứ nhất: Quan hệ lao động (cá nhân) là quan hệ giữa người lao động làm thuê và người đi thuê lao động. Hai người này thỏa thuận với nhau về công việc người làm thuê cần phải thực hiện, về điều kiện để người làm thuê làm việc và về những thứ mà người làm thuê được người thuê trả công vì những công việc và người làm thuê đã thực hiện theo yêu cầu của người thuê. Nếu người thuê lao động thuê nhiều hơn 1 người (ví dụ 100 người chẳng hạn) và những người này liên kết lại với nhau, bầu ra đại diện cho mình để đối thoại, thương lượng và/hoặc ký thỏa ước lao động tập thể giữa tập thể người lao động làm thuê và người thuê lao động thì khi đó đã hình thành quan hệ lao động tập thể. Ở đây phải hết sức lưu ý kẻo lại nhầm giữa quan hệ lao động tập thể với một tập hơp các quan hệ lao động cá nhân. \ Sự khác biệt là ở chỗ quan hệ lao động tập thể thì phải có chủ thể đại diện cho cái tập thể đó, còn nếu không có chủ thể đại diện thì lúc đó, tuy về hình thức mình có thể thấy có nhiều người lao động tham gia vào mối quan hệ này nhưng thực ra nó chỉ là phép cộng cơ học của các mối quan hệ lao động cá nhân nên nó chỉ là một tập hợp các quan hệ lao động cá nhân chứ chưa phải là quan hệ lao động tập thể. 4 Các yếu tố của mối quan hệ lao động: Yếu tố thứ hai: Các chủ thể thực hiện mặc cả, thỏa thuận về công việc và tiền lương; Chủ yếu được diễn ra bởi sự mặc cả, ít thể hiện sự đối thoại, tranh chấp lao động, đình công khi mô tả quá trình tương tác đối thoại thực ra nó chỉ là một sự tập dượt, một sự khởi đầu cho quá trình mặc cả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    6    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.