Luận văn tốt nghiệp: Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam" trình bày nội dung chính được phân làm 3 chương: Chương 1 tình hình ngoại thương Trung Quốc từ năm 1979 đến nay, chương 2 một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc, chương 3 một số gợi ý đối với hoạt động ngoại thương Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của Trung Quốc. | Qua việc nghiên cứu các kinh nghiệm phát triển ngoại thương của Trung Quốc, chúng ta có thể nhận thấy vai trò của Nhà nước trong hoạch định chính sách và đưa ra những biện pháp tổng thể vĩ mô là rất quan trọng đối với hoạt động ngoại thương. Hơn thế nữa, Chính phủ Trung Quốc rất linh hoạt trong việc tạo lập và thực hiện các chính sách bởi vì tuy Trung Quốc cũng là một nước đang phát triển, trong quá trình phát triển kinh tế bản thân họ cũng phải học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước mà đặc biệt là các nước NIEs, nhưng từ việc học hỏi đó Trung Quốc lại tự mình xây dựng các chính sách và thực thi các biện pháp phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của chính ngoại thương Trung Quốc đồng thời cũng đáp ứng được với xu hướng phát triển chung của thời đại. Các chính sách phát triển ngoại thương không bị ép theo một khuôn mẫu phát triển nào, mà linh hoạt vận động chuyển biến theo thực tiễn vì vậy mà ngoại thương Trung Quốc phát triển vững chắc và có triển vọng lâu dài. Một điểm khác rất đáng lưu ý là, khi áp dụng một chính sách hoặc biện pháp Trung Quốc thường tiến hành thí điểm trên quy mô nhỏ để thử nghiệm, sau đó nếu thành công mới nhân rộng trên quy mô lớn nhờ vậy mà sẽ có điều kiện điều chỉnh kịp thời nếu chưa phù hợp. Về thực chất là Trung Quốc tiến hành cải cách ngoại thương với những bước đi thận trọng, vững chắc. Đây mới chính là những bài học lớn nhất, có giá trị nhất mà Việt Nam cần rút ra cho quá trình phát triển ngoại thương của mình.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN