Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị học nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về hoạt động quản trị, nhà quản trị và quản trị học, quản trị là một hoạt động tất yếu xét về tìm hiểu về góc độ kinh tế, xã hội.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    37    1    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.