Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị học nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về hoạt động quản trị, nhà quản trị và quản trị học, quản trị là một hoạt động tất yếu xét về tìm hiểu về góc độ kinh tế, xã hội.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG