Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung trình bày trong chương 3 Hoạch định nằm trong bài giảng quản trị học nhằm nêu khái niệm và vai trò của hoạch định, quy trình hoạch định, mục tiêu của hoạch định, các loại hoạch định và mục đích của hoạch định chiến lược.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG