Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung cơ bản của chương 5 quản trị nhân sự thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của quản trị nhân sự, các nguyên tắc của quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng nhân sự và đánh giá cán bộ quản trị.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG