Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2

Nội dung trình bày về chương 2 Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nêu khái niệm về hoạt động thương mại, chức năng của hoạt động thương mại, nội dung của luận chuyển hàng hóa. | Chương II: Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại 1. Các khái niệm Hoạt động thương mại (HĐTM) : là hoạt động trao đổi, mua bán, cung ứng hàng hóa nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Chức năng của HĐTM Nhà cung cấp Khách hàng Công ty T H H’ T ’ T < T ’ Chức năng của HĐTM - Chuyển hóa hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa T – H (hoạt động mua) hoặc H’ – T (hoạt động bán) hoặc H – H’ (hàng đổi hàng - barter) - Là cầu nối giữa sản xuất và thị trường - Thực hiện chức năng kích thích sản xuất Doanh thu Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp thương mại bao gồm: Doanh thu do bán hàng và cung cấp dịch vụ trên thị trường nội địa. Doanh thu Doanh thu bán hàng ra nước ngoài (xuất khẩu) Doanh thu bán hàng nhập khẩu trong nội địa Hoa hồng do xuất khẩu ủy thác, nhập khẩu ủy thác Chênh lệch giá từ hoạt động tạm nhập tái xuất hoặc chuyển khẩu. Doanh thu Giá bán | Chương II: Doanh thu và hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại 1. Các khái niệm Hoạt động thương mại (HĐTM) : là hoạt động trao đổi, mua bán, cung ứng hàng hóa nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Chức năng của HĐTM Nhà cung cấp Khách hàng Công ty T H H’ T ’ T < T ’ Chức năng của HĐTM - Chuyển hóa hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa T – H (hoạt động mua) hoặc H’ – T (hoạt động bán) hoặc H – H’ (hàng đổi hàng - barter) - Là cầu nối giữa sản xuất và thị trường - Thực hiện chức năng kích thích sản xuất Doanh thu Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp thương mại bao gồm: Doanh thu do bán hàng và cung cấp dịch vụ trên thị trường nội địa. Doanh thu Doanh thu bán hàng ra nước ngoài (xuất khẩu) Doanh thu bán hàng nhập khẩu trong nội địa Hoa hồng do xuất khẩu ủy thác, nhập khẩu ủy thác Chênh lệch giá từ hoạt động tạm nhập tái xuất hoặc chuyển khẩu. Doanh thu Giá bán hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trang bị, thưởng cho người lao động Doanh thu từ hoạt động gia công (tiền gia công, trị giá nguyên phụ liệu, nhiên liệu, ) Danh thu bán hàng & tiền hoa hồng do làm đại lý, ký gởi bán hàng Doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản, kho, cửa hàng, mặt bằng siêu thị Luân chuyển hàng hoá (LCHH) LCHH ở doanh nghiệp thương mại được hiểu là trị giá hàng hóa được luân chuyển qua các khâu mua hàng, dự trữ và bán hàng trong 1 kỳ kinh doanh. Thời gian LCHH: là thời gian cần thiết để thực hiện 1 chu kỳ kinh doanh. Luân chuyển hàng hoá (LCHH) Tốc độ LCHH: được hiểu trong 2 khái niệm sau - Thời gian lưu chuyển 1 vòng: M 360*Dbq t = - Số vòng LCHH trong 1 kỳ kinh doanh: Dbq V = 360 t = M Lưu chuyển hàng hoá (LCHH) Trong đó: Dbq = (d1/2 + d2 + d3 + . + dn-1 + dn/2) n - 1 d1, d2, : dự trữ hàng hóa ở những kỳ khảo sát ở trong chu kỳ kinh doanh M : doanh thu trong kỳ kinh doanh 2. Nội dung LCHH Phân tích LCHH chính là phân tích hoạt động mua .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.