Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3

Chương 3 Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa, phân tích lưu chuyển hàng hóa, phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh. | Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng Phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Mục tiêu phân tích: Đánh giá tình hình mua hàng trong mối liên hệ với hoạt động bán hàng và dự trữ để rút ra mức độ đáp ứng nhu cầu kinh doanh Nghiên cứu nhân tố tác động đến hoạt động mua hàng Đề xuất giải pháp tổ chức tốt hơn hoạt động mua hàng ở từng mặt hàng 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Phương pháp phân tích: Phương pháp cân đối Phân tích thống kê 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Bài tập: Phân tích tình hình lưu chuyển hàng hóa của Công ty thủy sản Vĩnh Cửu. Đề xuất giải pháp hoàn thiện khâu mua hàng. 2. Phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh Mục tiêu phân tích: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức khâu thu mua từng mặt hàng Nghiên cứu những nhân tố tác động đến hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực Đề xuất giải pháp để tổ chức tốt hơn hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực của công ty 2. Phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh Bài tập: Phân tích tình hình mua hàng ở từng mặt hàng phục vụ cho xuất khẩu. 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng Các cách thức khai thác hàng: Tự tổ chức sản xuất: Ưu điểm: Chủ động nguồn hàng Kiểm soát được chất lượng hàng hoá Xây dựng thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ Tự tổ chức sản xuất Nhược điểm: Đầu tư lớn Tốc độ luân chuyển vốn chậm Liên kết sản xuất Công ty đầu tư vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật với đối tác và nhận lại sản phẩm hoặc dịch vụ Ưu điểm: Bảo đảm ổn định đầu vào Giá thu mua tương đối ổn định Liên kết sản xuất Nhược diểm: Vốn đầu tư lớn Nếu không có biện pháp quản lý tốt hoạt động liên kết sản xuất thì hiệu quả thu mua cũng thấp Mua qua các công ty cung ứng Ưu điểm: Mua được khối lượng lớn Giảm thiểu chi phí thu mua Nhược điểm: Lệ thuộc vào bên cung ứng Khó kiểm soát chất lượng hàng hoá Đặt gia công Công ty giao (hoặc chỉ định) nguyên liệu, xác định mẫu mã, nhãn hiệu, trả tiền gia công và nhận thành phẩm Ủy thác mua hàng Bên nhận ủy thác thực hiện việc mua hàng với danh nghĩa của mình theo điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng Mục tiêu phân tích: Đánh giá những mặt mạnh, yếu ở từng phương thức mua hàng Nghiên cứu những nhân tố tác động đến từng phương thức mua hàng Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mua hàng 3. Phân tích tình hình mua hàng theo cách thức khai thác hàng Bài tập: Phân tích tình hình khai thác sản phẩm gỗ gia dụng của công ty Thương mại Hoàng Long. | Kinh tế và phân tích hoạt động khai thác nguồn hàng Phân tích hoạt động mua hàng trên thị trường nội địa 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Mục tiêu phân tích: Đánh giá tình hình mua hàng trong mối liên hệ với hoạt động bán hàng và dự trữ để rút ra mức độ đáp ứng nhu cầu kinh doanh Nghiên cứu nhân tố tác động đến hoạt động mua hàng Đề xuất giải pháp tổ chức tốt hơn hoạt động mua hàng ở từng mặt hàng 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Phương pháp phân tích: Phương pháp cân đối Phân tích thống kê 1. Phân tích lưu chuyển hàng hóa Bài tập: Phân tích tình hình lưu chuyển hàng hóa của Công ty thủy sản Vĩnh Cửu. Đề xuất giải pháp hoàn thiện khâu mua hàng. 2. Phân tích tình hình mua hàng theo mặt hàng kinh doanh Mục tiêu phân tích: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức khâu thu mua từng mặt hàng Nghiên cứu những nhân tố tác động đến hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực Đề xuất giải pháp để tổ chức tốt hơn hoạt động thu mua ở từng mặt hàng chủ lực của công ty 2. Phân tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    44    2    27-06-2022
11    13    1    27-06-2022
322    34    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.