Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5

Mục tiêu cơ bản của chương 5 Chi phí hoạt động kinh doanh thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh, phân loại chi phí bán hàng và chỉ tiêu chính phủ. | Chương 5 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Khái niệm CPKD là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí vật chất và sức lao động liên quan đến quá trình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định, đồng thời được bù đắp bằng thu nhập hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Chi phí kinh doanh ∑CPKD = ∑Giá vốn HH + ∑CPBH + ∑CPQLDN + ∑CPTC + ∑Thuế Chi phí kinh doanh 1. Giá vốn hàng bán Chi phí mua hàng + Giá trị hàng hóa Chi phí sản xuất: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung: chi phí nhân viên phân xưởng, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, Chi phí kinh doanh 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, Chi phí khác: tiếp tân, giao dịch, Chi phí kinh doanh 3. Chi phí tài chính Lãi suất vay vốn .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG