Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5

Mục tiêu cơ bản của chương 5 Chi phí hoạt động kinh doanh thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh, phân loại chi phí bán hàng và chỉ tiêu chính phủ. | Chương 5 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Khái niệm CPKD là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí vật chất và sức lao động liên quan đến quá trình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định, đồng thời được bù đắp bằng thu nhập hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Chi phí kinh doanh ∑CPKD = ∑Giá vốn HH + ∑CPBH + ∑CPQLDN + ∑CPTC + ∑Thuế Chi phí kinh doanh 1. Giá vốn hàng bán Chi phí mua hàng + Giá trị hàng hóa Chi phí sản xuất: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung: chi phí nhân viên phân xưởng, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, Chi phí kinh doanh 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, Chi phí khác: tiếp tân, giao dịch, Chi phí kinh doanh 3. Chi phí tài chính Lãi suất vay vốn . | Chương 5 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Khái niệm CPKD là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí vật chất và sức lao động liên quan đến quá trình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định, đồng thời được bù đắp bằng thu nhập hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Chi phí kinh doanh ∑CPKD = ∑Giá vốn HH + ∑CPBH + ∑CPQLDN + ∑CPTC + ∑Thuế Chi phí kinh doanh 1. Giá vốn hàng bán Chi phí mua hàng + Giá trị hàng hóa Chi phí sản xuất: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung: chi phí nhân viên phân xưởng, khấu hao tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, Chi phí kinh doanh 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, Chi phí khác: tiếp tân, giao dịch, Chi phí kinh doanh 3. Chi phí tài chính Lãi suất vay vốn kinh doanh Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái Chi phí đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp Chi phí kinh doanh 4. Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế xuất khẩu, nhập khẩu Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế môn bài Thuế tài nguyên Các khoản phí, lệ phí Chi phí kinh doanh 5. Chi phí bán hàng Chi phí vận chuyển, bảo quản Chi phí giao dịch thương mại Chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại Chi phí làm thủ tục xuất nhập khẩu Chi phí bảo hiểm vận chuyển Phân loại chi phí bán hàng 1. Theo bản chất kinh tế Chi phí bán hàng bổ sung: Những hao phí lao động nhằm hoàn thành, giữ gìn, nâng cao giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. Chi phí bán hàng thuần túy: những chi phí có liên quan tới sự thay đổi hình thái giá trị của hàng hóa như chi phí mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị Phân loại chi phí bán hàng 2. Theo tiêu chí phạm vi Chi phí bán hàng hàng hóa trong nước: là những chi phí có liên quan đến hoạt động thương mại diễn ra trên thị trường nội địa. Chi phí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.