Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6

Nội dung cơ bản nằm trong bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh chương 6 Lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh thương mại nhằm trình bày về lợi nhuận thương mại, cơ cấu của lợi nhuận thương mại, kết quả hoạt động kinh doanh thương mại, hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại. | Chương 6 LỢI NHUẬN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Lợi nhuận thương mại Khái niệm: Lợi nhuận là chênh lệch dương giữa tổng doanh thu bán hàng ( dịch vụ ) và chi phí kinh doanh của các công ty thương mại. Cơ cấu của lợi nhuận thương mại Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: a/ Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ LN = DTGB - DTGV- (CPBH + CPQL + Thuế) Cơ cấu của lợi nhuận thương mại Công thức kế toán dùng để xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thương mại là : Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ = A – B + C – D – E Trong đó : B = B1+ B2 + B3 + B4 D = D1 + D2 + D3 Cơ cấu của lợi nhuận thương mại 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ A 2 Các khoản giảm trừ doanh thu B Chiết khấu thương mại B1 Giảm giá hàng bán B2 Giá trị hàng bị trả lại B3 Các loại thuế theo phương pháp trực tiếp phải nộp B4 3 Doanh thu từ hoạt động tài chính C 4 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ D Giá vốn hàng bán D1 Chi phí bán hàng D2 Chi phí quản lí doanh nghiệp thương mại D3 5 Chi phí tài chính E Cơ cấu của lợi nhuận thương mại b/ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Công thức : LNTC = TNTC – CPTC Cơ cấu của lợi nhuận thương mại c/ Lợi nhuận từ các hoạt động khác Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác KẾT QUẢ KINH DOANH Khái niệm Kết quả hoạt động kinh doanh được hiểu là hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời kỳ (tháng, quý, năm ) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Các chỉ tiêu Kim ngạch xuất nhập khẩu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng số người lao động Vốn kinh doanh Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Tỷ suất lợi nhuận Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Hiệu suất sử dụng chi phí Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Sức sản xuất của vốn kinh doanh Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Vòng quay của vốn Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Năng suất lao động Hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại Tỷ giá xuất khẩu Chi phí kinh doanh (VND) Kim ngạch xuất khẩu (USD) TXK = TXK Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái - max CPKD – max Doanh thu NK - min Phân tích lợi nhuận hoạt động thương mại Phân tích chung tình hình lợi nhuận: a/ Mục tiêu phân tích: Phân tích, đánh giá về tình hình lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của công ty b/ Phương pháp phân tích: thống kê so sánh Phân tích lợi nhuận hoạt động thương mại Phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ: a/ Mục tiêu phân tích: Lượng hóa tác động của các nhân tố đến lợi nhuận Đánh giá sự ảnh hưởng thuận lợi hay không thuận lợi Đề xuất giải pháp b/ Phương pháp phân tích: phương pháp thay thế liên hoàn Phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ LN = ∑qi*pi – (∑qi*ci + cbh + cql) Thứ tự phân tích: q, c, cbh, cql, p

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    107    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.