Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 7

Trong chương 7 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm vốn và tài sản doanh nghiệp, phân loại nguồn vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn, công nợ và khả năng thanh toán công nợ. | 1. Các khái niệm Vốn: sự biểu hiện dưới dạng tiền tệ mọi tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp: toàn bộ phương tiện vật chất và phi vật chất tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận PHÂN LOẠI TÀI SẢN Hình thức biểu hiện Tiền tệ Tài sản hữu hình Tài sản vô hình Tài sản đặc biệt khác Tính chất sử dụng A. Tài sản cố định : Tham gia nhiều lần, ko (ít) thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd trên 1 năm Giá trị trên 10tr đồng Trị giá TS chuyển dần dưới dạng khấu hao TSCĐ Tính chất sử dụng sản lưu động: Chỉ tham gia 1 lần, thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd dưới 1 năm Giá trị dưới 10tr đồng Trị giá TS được hạch toán hết 1 lần vào trị giá TS hoặc DV Thời hạn sử dụng sản ngắn hạn Tiền & các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho TS ngắn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN