Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 7

Trong chương 7 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm vốn và tài sản doanh nghiệp, phân loại nguồn vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn, công nợ và khả năng thanh toán công nợ. | 1. Các khái niệm Vốn: sự biểu hiện dưới dạng tiền tệ mọi tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp: toàn bộ phương tiện vật chất và phi vật chất tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận PHÂN LOẠI TÀI SẢN Hình thức biểu hiện Tiền tệ Tài sản hữu hình Tài sản vô hình Tài sản đặc biệt khác Tính chất sử dụng A. Tài sản cố định : Tham gia nhiều lần, ko (ít) thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd trên 1 năm Giá trị trên 10tr đồng Trị giá TS chuyển dần dưới dạng khấu hao TSCĐ Tính chất sử dụng sản lưu động: Chỉ tham gia 1 lần, thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd dưới 1 năm Giá trị dưới 10tr đồng Trị giá TS được hạch toán hết 1 lần vào trị giá TS hoặc DV Thời hạn sử dụng sản ngắn hạn Tiền & các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho TS ngắn | 1. Các khái niệm Vốn: sự biểu hiện dưới dạng tiền tệ mọi tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp: toàn bộ phương tiện vật chất và phi vật chất tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận PHÂN LOẠI TÀI SẢN Hình thức biểu hiện Tiền tệ Tài sản hữu hình Tài sản vô hình Tài sản đặc biệt khác Tính chất sử dụng A. Tài sản cố định : Tham gia nhiều lần, ko (ít) thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd trên 1 năm Giá trị trên 10tr đồng Trị giá TS chuyển dần dưới dạng khấu hao TSCĐ Tính chất sử dụng sản lưu động: Chỉ tham gia 1 lần, thay đổi trạng thái ban đầu Thời gian sd dưới 1 năm Giá trị dưới 10tr đồng Trị giá TS được hạch toán hết 1 lần vào trị giá TS hoặc DV Thời hạn sử dụng sản ngắn hạn Tiền & các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho TS ngắn hạn khác (Thuế phải thu & TSNH khác) Thời hạn sử dụng B. Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn (Phải thu dài hạn của k/h, Phải thu nội bộ dài hạn, Phải thu dài hạn khác) Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác NGUỒN VỐN KINH DOANH Khái niệm: Là nguồn hình thành nên toàn bộ tài sản của doanh nghiệp Phân loại nguồn vốn Tính ổn định Nguồn gốc Nguồn vốn tài trợ thường xuyên: Nguồn vốn CSH: vốn góp ban đầu và bổ sung trong quá trình KD Nguồn vốn vay dài hạn và trung hạn Nợ dài hạn và trung hạn Nguồn vốn tài trợ tạm thời Các khoản nợ ngắn hạn NH & các TCTD Nợ người cung cấp Nợ lương, bảo hiểm của NLĐ Các khoản nợ nhà nước : thuế, thuê đất Các khoản vốn chiếm dụng hợp pháp & bất hợp pháp khác Vốn vay Vốn chủ sở hữu 2. Phân tích tình hình sử dụng Vốn & Nguồn vốn CÔNG NỢ & KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÔNG NỢ 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
180    4    1    01-03-2024
65    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.