Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 1 - TS Nguyễn Thị Thư

Nội dung của vấn đề 1 Tổng quan về hệ thống tài chính quốc gia nằm trong bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm giới thiệu chung về môn học, tổng quan về tiền và tổng quan về hệ thống tài chính tiếp đến là trình bày về các trung gian tài chính phi ngân hàng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    44    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.