Bài giảng Kế toán quản trị: Bài số 8

Bài 8 Phân tích thông tin thích hợp cho các quyết định ngắn hạn thuộc bài giảng kế toán, mục tiêu học tập của bài này nhằm mô tả được qui trình ra quyết định, nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định, nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp, nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp, có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    49    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.