Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá

Bài giảng Chương 4: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá trình bày các nội dung: Kiểm soát ngân quỹ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát sự lượng giá. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT NGÂN QUỸ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, KIỂM SOÁT SỰ LƯỢNG GIÁ Kiểm soát ngân quỹ Kiểm soát chất lượng Kiểm soát sự lượng giá Chương 4 : KiÓm so¸t sự ®¸nh gi¸ sự gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh ng©n sách chÊt l­îng Ng©n s¸ch Mäi tæ chøc, dï nhá hay lín cã mét l­îng ng©n s¸ch s½n cã nhÊt ®Þnh NghÖ thuËt cña viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch lµ ph©n bæ l­îng chi tiªu trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, vÝ dô: 1 n¨m Chi tiªu mçi th¸ng nªn ®­îc tÝnh to¸n Tæ chøc nªn gi÷ mét tµi kho¶n ho¹t ®éng . Tµi kho¶n nµy chØ ra nh÷ng kho¶n chi tiªu cã n»m trong ph©n bæ hay kh«ng. ©n s¸ch Ng©n s¸ch ®­îc chi tiªu vµo c¸c h¹ng môc chung nh­: nh©n viªn ch­¬ng tr×nh, dÞch vô c«ng viÖc hµnh chÝnh trang thiÕt bÞ vµ chi phÝ cung øng ch­¬ng tr×nh hµnh chÝnh Ng©n s¸ch chi phÝ x©y dùng chi phÝ giao th«ng/®i l¹i c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng Nh÷ng chi phÝ kh¸c ©n s¸ch Qu¶n lý ng©n s¸ch dùa vµo c¸c ®Ò môc mçi ch­¬ng tr×nh tæng ng©n s¸ch chi tiªu ph©n bæ hµng th¸ng kho¶n ng©n s¸ch ®· tiªu cho ®Õn hiÖn t¹i nh÷ng chi phÝ trong t­¬ng lai nÕu cã 1. Ng©n s¸ch §­a ra sù c¶nh b¸o vµ yªu cÇu sù gi¶i thÝch nÕu: Chi tiªu ®ang ë t×nh tr¹ng v­ît møc cho phÐp Dù tÝnh chi tiªu trong t­¬ng lai còng sÏ v­ît møc cho phÐp ®Ò nghÞ/ c¾t gi¶m chi tiÕt 1. Ng©n s¸ch Mçi ®Çu ng©n quü nªn ®­îc ph©n bæ nhá h¬n thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c nhau. VD: ch­¬ng tr×nh cho c¸c nhãm hç trî cho ng­êi HIV ®éi ngò lµm ch­¬ng tr×nh ®éi ngò hµnh chÝnh trang thiÕt bÞ vµ chi phÝ cung øng chi phÝ x©y dùng chi phÝ giao th«ng, ®i l¹i Ng©n s¸ch – October budget (10 months- 83 %) dÞch vô/ ch­¬ng tr×nh ng©n quü c¶ n¨m ng©n quü th¸ng tæng ®· tiªu chiÕm % ng©n quü n¨m c¸c nhãm hç trî nh©n viªn/ t×nh nguyÖn viªn ch­¬ng tr×nh 2. hµnh chÝnh trang thiÕt bÞ/ cung øng 1. ch­¬ng tr×nh 2. hµnh chÝnh chi phÝ ho¹t ®éng Budgeting – ng©n quü How would you react? –b¹n sÏ ph¶n øng ntn? Possible explanations? – lêi gi¶i thÝch Possible responses? – ®èi phã cña b¹n 1. Ng©n s¸ch Nh÷ng lêi gi¶i thÝch cã thÓ chi tiªu khÈn cÊp ®Çu t­ vµo kho¶n ®¾t ®á kh«ng . | CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT NGÂN QUỸ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, KIỂM SOÁT SỰ LƯỢNG GIÁ Kiểm soát ngân quỹ Kiểm soát chất lượng Kiểm soát sự lượng giá Chương 4 : KiÓm so¸t sự ®¸nh gi¸ sự gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh ng©n sách chÊt l­îng Ng©n s¸ch Mäi tæ chøc, dï nhá hay lín cã mét l­îng ng©n s¸ch s½n cã nhÊt ®Þnh NghÖ thuËt cña viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch lµ ph©n bæ l­îng chi tiªu trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, vÝ dô: 1 n¨m Chi tiªu mçi th¸ng nªn ®­îc tÝnh to¸n Tæ chøc nªn gi÷ mét tµi kho¶n ho¹t ®éng . Tµi kho¶n nµy chØ ra nh÷ng kho¶n chi tiªu cã n»m trong ph©n bæ hay kh«ng. ©n s¸ch Ng©n s¸ch ®­îc chi tiªu vµo c¸c h¹ng môc chung nh­: nh©n viªn ch­¬ng tr×nh, dÞch vô c«ng viÖc hµnh chÝnh trang thiÕt bÞ vµ chi phÝ cung øng ch­¬ng tr×nh hµnh chÝnh Ng©n s¸ch chi phÝ x©y dùng chi phÝ giao th«ng/®i l¹i c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng Nh÷ng chi phÝ kh¸c ©n s¸ch Qu¶n lý ng©n s¸ch dùa vµo c¸c ®Ò môc mçi ch­¬ng tr×nh tæng ng©n s¸ch chi tiªu ph©n bæ hµng th¸ng kho¶n ng©n s¸ch ®· tiªu cho ®Õn hiÖn t¹i .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.