Bài giảng Chương 6: Truyền thông trong quản trị

Bài giảng Chương 6: Truyền thông trong quản trị trình bày vai trò của truyền thông trong quản trị, tiến trình truyền thông, bối cảnh và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên | Chương 6: TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ Giao tiÕp còng lµ mét phÇn cÊu thµnh cña c«ng t¸c x· héi. Thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña mét ng­êi lµm C«ng t¸c x· héi trong viÖc gióp ®ì c¸c ®èi t­îng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tµi giao tiÕp cña ng­êi ®ã. 1. Vai trß cña truyÒn th«ng/ giao tiÕp trong qu¶n trÞ 1. Vai trß cña giao tiÕp trong qu¶n trÞ Trªn thùc tÕ, ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi chñ yÕu lµm viÖc víi ®èi t­îng th«ng qua sù Giao tiÕp trùc diÖn do ®ã nÕu kh«ng cã nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp th× nh©n viªn C«ng t¸c x· héi kh«ng thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh §èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi ®¶m ®­¬ng c¸c vÞ trÝ qu¶n lý, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c kiÓm huÊn viªn ®Ó vËn hµnh c¬ quan cña m×nh th× Giao tiÕp lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thay thÕ 1. Vai trß cña giao tiÕp trong qu¶n trÞ Giao tiÕp lµ mét kü n¨ng ®­îc ph¸t triÓn liªn tôc. Chóng ta sÏ kh«ng bao giê "dõng l¹i" trong viÖc ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng giao tiÕp. Nãi r»ng t«i ®· häc mäi ®iÒu vÒ liªn quan ®Õn giao tiÕp còng gièng nh­ nãi "T«i ®· ¨n ®ñ cho c¶ qu·ng ®êi cßn l¹i. T«i kh«ng cÇn l­¬ng thùc n÷a." Nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi kh«ng bao giê chÊm døt viÖc ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng giao tiÕp cña hä. Dõng viÖc ph¸t triÓn kü n¨ng giao tiÕp còng gièng nh­ ®ång thêi dõng viÖc ¨n l¹i. * Truyền thông trong quản trị CTXH là vô cùng quan trọng vì: Tính kết quả Tính hiệu quả Tinh thần làm việc Tính kết quả Để cung ứng dịch vụ của cơ sở có hiệu quả, bắt buộc các nhân viên phải có khả năng giao tiếp với người khác. Truyền thông hai chiều là bộ phận của tiến trình dân chủ và cần thiết để ra những quyết định đúng đắn và xác định những chính sách có kết quả Tính hiệu quả Tính hiệu quả được tăng cường khi nhân viên giao tiếp cởi mở với người khác về các thủ tục, các phương pháp, các ca, các chính sách, mục tiêu và ngay cả nguyện vọng. Một nhân viên đã học được một kỹ thuật hữu hiệu để xúc tiến hay cải tiến các dịch vụ xã hội thì có thể tăng cường cho cơ sở bằng cách tiết lộ nó ra. Nhân viên phát hiện những thủ tục nào đó vụng về không hiệu | Chương 6: TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ Giao tiÕp còng lµ mét phÇn cÊu thµnh cña c«ng t¸c x· héi. Thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña mét ng­êi lµm C«ng t¸c x· héi trong viÖc gióp ®ì c¸c ®èi t­îng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tµi giao tiÕp cña ng­êi ®ã. 1. Vai trß cña truyÒn th«ng/ giao tiÕp trong qu¶n trÞ 1. Vai trß cña giao tiÕp trong qu¶n trÞ Trªn thùc tÕ, ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi chñ yÕu lµm viÖc víi ®èi t­îng th«ng qua sù Giao tiÕp trùc diÖn do ®ã nÕu kh«ng cã nh÷ng kü n¨ng giao tiÕp th× nh©n viªn C«ng t¸c x· héi kh«ng thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh §èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x· héi ®¶m ®­¬ng c¸c vÞ trÝ qu¶n lý, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c kiÓm huÊn viªn ®Ó vËn hµnh c¬ quan cña m×nh th× Giao tiÕp lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thay thÕ 1. Vai trß cña giao tiÕp trong qu¶n trÞ Giao tiÕp lµ mét kü n¨ng ®­îc ph¸t triÓn liªn tôc. Chóng ta sÏ kh«ng bao giê "dõng l¹i" trong viÖc ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng giao tiÕp. Nãi r»ng t«i ®· häc mäi ®iÒu vÒ liªn quan ®Õn giao tiÕp còng gièng nh­ nãi "T«i ®· ¨n ®ñ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.