Bài giảng Xương đầu mặt cổ - THS.BS. Phạm Việt Mỹ

Bài giảng Xương đầu mặt cổ xác định được vị trí các xương đầu mặt, mô tả được các chi tiết của một số xương đầu mặt, cấu tạo của nền sọ và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | . PHAM VIET MY. BỘ MÔN GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ XƯƠNG ĐẦU MẶT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- MÔ TẢ ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT SỐ XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- CẤU TẠO CỦA NỀN SỌ XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2) XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2) XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2) XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2) XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GÒ MÁ (2) XƯƠNG MÓNG (1) XƯƠNG HÀM TRÊN (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT X. TRÁN X. ĐỈNH X. THÁI DƯƠNG X. CHẨM X. GÒ MÁ X. HÀM TRÊN X. HÀM DƯỚI X. BƯỚM XƯƠNG MŨI XƯƠNG LỆ XƯƠNG SÀNG XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN TRAI: Ụ TRÁN CUNG MÀY BỜ TRÊN Ổ MẮT CÓ KHUYẾT (LỖ) TRÊN Ổ MẮT GỐC MŨI (GLABELLA) ĐỘNG MẠCH THẦN KINH TRÊN Ổ MẮT XƯƠNG ĐẦU MẶT MÀO TRÁN RÃNH XOAMG TĨNH MẠCH DỌC TRÊN ẤN ĐỘNG MẠCH MÀNG NÃO GIỮA 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN TRAI: XƯƠNG ĐẦU MẶT PHẦN Ổ MẮT XƯƠNG HÀM TRÊN X. GÒ MÁ X. SÀNG X. LỆ X. BƯỚM LỖ SÀNG TRƯỚC LỖ SÀNG SAU GAI MŨI HỐ LỆ 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN Ổ MẮT: XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN MŨI: GAI MŨI XOANG TRÁN XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG BƯỚM CÁNH NHỎ CÁNH LỚN THÂN 2- XƯƠNG BƯỚM: XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: THÂN XƯƠNG BƯỚM MÕM CHÂN BƯỚM TRONG NGOÀI XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG BƯỚM MẢNH NGOÀI MÕM CHÂN BƯỚM CÁNH LỚN XƯƠNG BƯỚM MÓC MẢNH TRONG MÕM CHÂN BƯỚM HỐ CHÂN BƯỚM HÀM LỖ BƯỚM- KHẨU CÁI 2- XƯƠNG BƯỚM: CÁNH LỚN: BỜ ĐỈNH BỜ TRAI BỜ TRÁN BỜ GÒ MÁ XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: CÁNH NHỎ: XƯƠNG BƯỚM CÁNH NHỎ CÁNH LỚN KHE Ổ MẮT TRÊN LỖ TK THỊ GIÁC KHE Ổ MẮT DƯỚI TK III, IV, V1 TK II- ĐM MẮT XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG BƯỚM: MÕM CHÂN BƯỚM: HỐ CHÂN BƯỚM MẢNH TRONG MÕM CHÂN BƯỚM MẢNH NGOÀI MÕM CHÂN BƯỚM XƯƠNG ĐẦU MẶT KHE Ổ MẮT TRÊN CÁNH NHỎ LỖ TK THỊ GIÁC CÁNH LỚN MÕM YÊN TRƯỚC HỐ YÊN LỖ LỚN X. CHẨM LỖ RÁCH LỖTRÒN LỖ GAI LỖ BẦU DỤC 2- XƯƠNG BƯỚM: THÂN: NỀN SỌ Nền sọ trước Lổ sàng (dây I) Lổ thị giác (dây II) Rãnh giao thoa thị giác Nền sọ giữa Khe | . PHAM VIET MY. BỘ MÔN GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ XƯƠNG ĐẦU MẶT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- MÔ TẢ ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT SỐ XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- CẤU TẠO CỦA NỀN SỌ XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2) XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2) XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2) XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2) XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GÒ MÁ (2) XƯƠNG MÓNG (1) XƯƠNG HÀM TRÊN (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT X. TRÁN X. ĐỈNH X. THÁI DƯƠNG X. CHẨM X. GÒ MÁ X. HÀM TRÊN X. HÀM DƯỚI X. BƯỚM XƯƠNG MŨI XƯƠNG LỆ XƯƠNG SÀNG XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN TRAI: Ụ TRÁN CUNG MÀY BỜ TRÊN Ổ MẮT CÓ KHUYẾT (LỖ) TRÊN Ổ MẮT GỐC MŨI (GLABELLA) ĐỘNG MẠCH THẦN KINH TRÊN Ổ MẮT XƯƠNG ĐẦU MẶT MÀO TRÁN RÃNH XOAMG TĨNH MẠCH DỌC TRÊN ẤN ĐỘNG MẠCH MÀNG NÃO GIỮA 1- XƯƠNG TRÁN: PHẦN TRAI: XƯƠNG ĐẦU MẶT PHẦN Ổ MẮT XƯƠNG HÀM TRÊN X. GÒ MÁ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    56    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.