Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông gồm 3 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn để như tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin, các dịch vụ của công nghệ thông tin. Mời bạn đọc tham khảo. | ThS. Gv. Phạm Quang Quyền ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . Khái niệm về công nghệ thông tin, tin học. Tin học: Information technology Tin học (Informatics, Lé Informatique) là ngành khoa học nghiên cứu về thông tin và các quá trình xử lí thông tin tự động bằng các thiết bị tin học, trước hết là máy tính điện tử (Computer). 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.” (Nghị quyết 49/CP ký ngày 4/8/1993) Một số khái niệm cơ bản của CNTT. Xử lý thông tin- Data Processing. Là các tác động vào thông tin bao gồm : 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phép thu thập thông tin : Lấy thông tin từ sự vật, hiện tượng thông qua các giác quan và các thiết bị có khả năng thu nhận tin Phép mã hoá thông tin : Biểu diễn thông tin dưới dạng chữ viết, chữ số, ngôn ngữ, tiếng nói, âm thanh, hình vẽ, trạng thái điện, . Phép truyền thông tin : Truyền thông tin từ máy này sang máy khác, từ điểm này sang điểm khác. Môi trường truyền tin gọi là kênh liên lạc (Channel) 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phép lưu trữ thông tin : Ghi thông tin lên các vật mang tin. Phép xử lý thông tin : Tác động lên các thông tin đã có để tạo ra thông tin mới Phép xuất thông tin : Đưa thông tin ra cho người dùng dưới các dạng mà con người có thể nhận biết được 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thông tin là khái niệm cơ bản của khoa học đồng thời là khái niệm trung tâm của thời đại. Các định nghĩa khác nhau về thông tin: Theo nghĩa thông thường:. Theo quan điểm triết học: Theo lý thuyết thông tin: Hai thuộc tính cơ bản . | ThS. Gv. Phạm Quang Quyền ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . Khái niệm về công nghệ thông tin, tin học. Tin học: Information technology Tin học (Informatics, Lé Informatique) là ngành khoa học nghiên cứu về thông tin và các quá trình xử lí thông tin tự động bằng các thiết bị tin học, trước hết là máy tính điện tử (Computer). 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.” (Nghị quyết 49/CP ký ngày 4/8/1993) Một số khái niệm cơ bản của CNTT. Xử lý thông tin- Data Processing. Là các tác động vào thông tin bao gồm : 1. KHÁI NIỆM CHUNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.