Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 11 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Chương 11 bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin trình bày các nội dung: Năm nguyên lý và mục tiêu học tập, quản lý tri thức trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế, HTQL tri thức, trí tuệ nhân tạo, tổng quan về Hệ chuyên gia, thực tại ảo, các hệ chuyên dụng khác, các nội dung bổ sung. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu. | BÀI GIẢNG CƠ SỞ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG 11. CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN SÂU PGS. TS. HÀ QUANG THỤY HÀ NỘI 09-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHẦN II. CÁC HTTT DOANH NGHIỆP HTTT trong các tổ chức kinh doanh theo ba mức: Mức trên: Hệ thống quản lý tri thức và hệ thống thông tin kinh doanh chuyên sâu (Chương 11) Mức giữa: Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ quyết định Mức dưới: Thương mại điện tử và thương mại không dây (M-commerce: Mobile-commerce). Hệ thống doanh nghiệp Nội dung Năm nguyên lý và mục tiêu học tập Quản lý tri thức trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế HTQL tri thức Trí tuệ nhân tạo Tổng quan về Hệ chuyên gia Thực tại ảo Các hệ chuyên dụng khác Các nội dung bổ sung 1. Năm nguyên lý và mục tiêu học tập Nguyên lý 1: HTQL tri thức cho phép tổ chức san sẻ tri thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý và nhận viên trong tổ chức. Thảo luận sự khác nhau giữa DL, thông tin và tri thức. Mô tả vai trò của Giám đốc tri thức (CKO) Lên danh sách một số công cụ và kỹ thuật được dùng để quản lý tri thức. Nguyên lý 2: Các HT trí tuệ nhân tạo bao gồm một tập rộng lớn và đa dạng các hệ thống tái ra quyết định như con người cho một số kiểu vấn đề được xác định rõ Định nghĩa khái niệm trí tuệ nhân tạo và phát biểu rõ mục tiêu phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Lên danh sách các đặc trưng hành vi thông minh và so sánh hiệu suất của hệ thống trí trí tuệ nhân tạo và tự nhiên cho mỗi đặc trưng đó Xác định các thành phần chính của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cung cấp một ví dụ cho từng kiểu hệ thống. Năm nguyên lý và mục tiêu học tập Nguyên lý 3: Hệ chuyên gia cho phép một nhân viên mới có khả năng thực hiện ở mức chuyên gia nhưng HCG phải được phát triển và duy trì rất cẩn thận. Lên danh sách các đặc trưng và các thành phần cơ bản của hệ chuyên gia Xác định được ít nhất ba yếu tố để xem xét trong việc đánh giá sự phát triển của một hệ chuyên gia Tổng hợp và giải thích ngắn gọn các bước . | BÀI GIẢNG CƠ SỞ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG 11. CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN SÂU PGS. TS. HÀ QUANG THỤY HÀ NỘI 09-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHẦN II. CÁC HTTT DOANH NGHIỆP HTTT trong các tổ chức kinh doanh theo ba mức: Mức trên: Hệ thống quản lý tri thức và hệ thống thông tin kinh doanh chuyên sâu (Chương 11) Mức giữa: Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống hỗ trợ quyết định Mức dưới: Thương mại điện tử và thương mại không dây (M-commerce: Mobile-commerce). Hệ thống doanh nghiệp Nội dung Năm nguyên lý và mục tiêu học tập Quản lý tri thức trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế HTQL tri thức Trí tuệ nhân tạo Tổng quan về Hệ chuyên gia Thực tại ảo Các hệ chuyên dụng khác Các nội dung bổ sung 1. Năm nguyên lý và mục tiêu học tập Nguyên lý 1: HTQL tri thức cho phép tổ chức san sẻ tri thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý và nhận viên trong tổ chức. Thảo luận sự khác nhau giữa DL, thông tin và tri thức. Mô tả vai trò .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    41    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.