Bài giảng Văn bản công chứng

Bài giảng Giá trị pháp lý của văn bản công chứng gồm 30 bài học trình bày các vấn đề liên quan đến công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng. Các bài học có trong bài giảng như: Văn bản công chứng; tổ chức hoạt động và quản lý của các tổ chức hành nghề công chứng; đạo đức nghề nghiệp công chứng và các quy định về ccv; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng và nhiều bài học khác. Mời bạn đọc tham khảo. | BÀI 4 VĂN BẢN CÔNG CHỨNG, GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG 1. VĂN BẢN CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM VĂN BẢN CÔNG CHỨNG - CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Đ4. LUẬT CÔNG CHỨNG; KHÁI NIỆM: LÀ HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT; BAO GỒM: + HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH; + LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN. CHÍNH XÁC VỀ THỜI GIAN, CHỦ THỂ, ĐỊA ĐIỂM CÔNG CHỨNG CHÍNH THỨC HÓA, CÔNG KHAI HÓA CÁC SỰ KIỆN PHÁP LÝ SỰ PHÙ HỢP VỚI PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐƯỢC TUÂN THỦ VỀ MẶT HÌNH THỨC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG (ĐIỀU 6 LUẬT CÔNG CHỨNG) GIÁ TRỊ THI HÀNH GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ: Đ6 LUẬT CÔNG CHỨNG; BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 LÀ LOẠI CHỨNG CỨ VẬT CHẤT GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ CÓ GIÁ TRỊ THI HÀNH ĐỐI VỚI CÁC BÊN GIAO KẾT TRONG HĐ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU CƠ QUAN NN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHI BỊ XÂM PHẠM GIÁ TRỊ THI HÀNH BÀI 5 QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 1. Người yêu cầu công chứng là: Cá nhân, tổ chức Việt Nam; Cá nhân, tổ chức nước ngoài. 2. Người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua: Người đại diện theo pháp luật; Hoặc người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó. I. QUY ĐỊNH CHUNH VỀ NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 3. Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự II. QUYỀN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG Mời người làm chứng trong trường hợp: Pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm chứng; Hoặc pháp luật không quy định việc công chứng phải có người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không | BÀI 4 VĂN BẢN CÔNG CHỨNG, GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG 1. VĂN BẢN CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM VĂN BẢN CÔNG CHỨNG - CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Đ4. LUẬT CÔNG CHỨNG; KHÁI NIỆM: LÀ HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT; BAO GỒM: + HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH; + LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN. CHÍNH XÁC VỀ THỜI GIAN, CHỦ THỂ, ĐỊA ĐIỂM CÔNG CHỨNG CHÍNH THỨC HÓA, CÔNG KHAI HÓA CÁC SỰ KIỆN PHÁP LÝ SỰ PHÙ HỢP VỚI PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG ĐƯỢC TUÂN THỦ VỀ MẶT HÌNH THỨC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG (ĐIỀU 6 LUẬT CÔNG CHỨNG) GIÁ TRỊ THI HÀNH GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ: Đ6 LUẬT CÔNG CHỨNG; BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 LÀ LOẠI CHỨNG CỨ VẬT CHẤT GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ CÓ GIÁ TRỊ THI HÀNH ĐỐI VỚI CÁC BÊN GIAO KẾT TRONG HĐ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU CƠ QUAN NN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHI BỊ XÂM PHẠM GIÁ TRỊ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    60    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.