Bài giảng môn học Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

Bài giảng môn học Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu nhằm giúp sinh viên xác định yêu cầu: các cách thức khác nhau và lý do dự án DW, nắm được vai trò của kích thước kinh doanh, sử dụng các nguồn thông tin xác định yêu cầu, phương pháp phỏng vấn, nắm trọng tâm của tài liệu xác định yêu cầu hình thức. Mời bạn đọc tham khảo. | Bài giảng môn học KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Tài liệu này sử dụng một phần Xác định yêu cầu kinh doanh Tham khảo chương 4 * Paulraj Ponniah, Data warehousing fundamentals, John Wiley & Sons Inc., 2001 Chương 5 Nhu cầu kinh doanh là một yếu tố cốt lõi của Dự án DW: vấn đề DW chủ yếu là vấn đề kinh doanh Đội phát triển dự án và tham gia của người dùng vào Dự án DW Mục đich của chương 6: Xác định yêu cầu: các cách thức khác nhau và lý do Nắm được vai trò của kích thước kinh doanh Sử dụng các nguồn thông tin xác định yêu cầu Phương pháp phỏng vấn Nắm trọng tâm của tài liệu xác định yêu cầu hình thức DW: Hệ thống cung cấp thông tin giải quyết vấn đề của người dùng cung cấp thông tin chiến lược tới người dùng ( hệ tác nghiệp) Trong pha xác định yêu cầu: định hướng người dùng (tập trung vào người dùng cần cái gì), tránh định hướng hệ thống (làm thế nào cung cấp thông tin đòi hỏi) Người phát triển DW có xuất phát điểm từ hệ thống OLTP nên càng cần xác định khác biệt OLTP với DW Hai hệ | Bài giảng môn học KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Tài liệu này sử dụng một phần Xác định yêu cầu kinh doanh Tham khảo chương 4 * Paulraj Ponniah, Data warehousing fundamentals, John Wiley & Sons Inc., 2001 Chương 5 Nhu cầu kinh doanh là một yếu tố cốt lõi của Dự án DW: vấn đề DW chủ yếu là vấn đề kinh doanh Đội phát triển dự án và tham gia của người dùng vào Dự án DW Mục đich của chương 6: Xác định yêu cầu: các cách thức khác nhau và lý do Nắm được vai trò của kích thước kinh doanh Sử dụng các nguồn thông tin xác định yêu cầu Phương pháp phỏng vấn Nắm trọng tâm của tài liệu xác định yêu cầu hình thức DW: Hệ thống cung cấp thông tin giải quyết vấn đề của người dùng cung cấp thông tin chiến lược tới người dùng ( hệ tác nghiệp) Trong pha xác định yêu cầu: định hướng người dùng (tập trung vào người dùng cần cái gì), tránh định hướng hệ thống (làm thế nào cung cấp thông tin đòi hỏi) Người phát triển DW có xuất phát điểm từ hệ thống OLTP nên càng cần xác định khác biệt OLTP với DW Hai hệ thống OLTP DW OLTP cung cấp dữ liệu nguyên thủy DW cung cấp thông tin Người dùng tiếp cận đa dạng tới DW OLTP day-to-day DW khía cạnh hệ hỗ trợ quyết định Phân tích chiều Chiều và các độ đo là hai thành phần cơ sở của khối Xây dựng DW xây dựng hệ tác nghiệp Phương pháp xây dựng hệ tác nghiệp khó áp dụng trong xây dựng DW Lý do sử dụng thông tin không dự báo được Hệ tác nghiệp: người dùng cung cấp các thông tin chi tiết, chính xác về các chức năng của hệ thống Hệ DW: người sử dụng không xác định một cách rõ ràng và chính xác yêu cầu Người sử dụng thì vẫn như hệ tác nghiệp làm việc hàng ngày: sang DW họ chưa có quan hệ gì với hệ DW sẽ được xây dựng Quá trình xác đinh yêu cầu của HW là còn thô Tính tự nhiên chiều của dữ liệu kinh doanh Hỗ trợ người dùng xác định rõ ràng và chính xác Khởi tạo tập dữ liệu kinh doanh tổng thể của công ty kiểm tra tính thực tiễn công nghiệp tốt nhất Tập hợp các luật kinh doanh gợi mở việc ra quyết định hàng ngày (khởi tạo tri thức miền ứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    333    1    11-12-2023
8    46    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.