Bài giảng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa

Bài giảng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa giúp sinh viên nắm được những quan điểm cơ bản về con người, những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa và vận dụng những quan điểm trên trong công cuộc đổi mới hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo. | YÊU CẦU Cần nắm chắc những vấn đề dưới đây: 1. Những quan điểm cơ bản về con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 3. Vận dụng những quan điểm trên trong công cuộc đổi mới hiện nay I. Những quan điểm cơ bản của Hồ chí Minh về con người . Về con người . Về bản chất con người: a) về bản chất con người b) Hồ Chí Minh về bản chất con người - Hồ Chí Minh định nghĩa con người - Bản chất con người, theo Hồ Chí Minh là vị trí của con người trên thế giới vai trò của con mgười nghĩa vụ của con người . Về quyền của con người lợi ích của con người . Về ứng xử với con người *con người là vốn quý nhất, vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự vận động, phát triển con người và xã hội loài người, nhất là trong các cuộc cách mạng xã hội TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI . Xây dựng con người mới – vấn đề có ý nghĩa chiến lược a) Nguyên nhân: Con người mới vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng: b) Phẩm chất của con người mới: Tổng hợp cả đức, trí, thể, mỹ: c) Chiến lược trồng người của Hồ Chí Minh: - Đây là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn, phức tạp – “trăm năm trồng người” - “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” . Xây dựng con người phát triển toàn diện a) Phải hiểu sâu sắc điểm xuất phát của con người Việt Nam: - Con người lịch sử cụ thể - Mỗi người đều có: thiện, ác, tốt, xấu, hay, dở; có điều kiện, hoàn cảnh sinh sống riêng. Cần khai thác cái tốt, khắc phục cái xấu - Ưu điểm chung nổi trội của người Việt Nam cần phải bảo tồn và phát huy là: - Đối chiếu với yêu cầu của cách mạng để hoạch định chiến lược xây dựng con người mới một cách đúng đắn b) Phẩm chất của con người mới Con người mới là con người có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa với các phẩm chất: - Về đạo đức: có ý thức làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa và mình vì mọi người, mọi người vì mình; thực hiện “ cần kiệm liêm . | YÊU CẦU Cần nắm chắc những vấn đề dưới đây: 1. Những quan điểm cơ bản về con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 3. Vận dụng những quan điểm trên trong công cuộc đổi mới hiện nay I. Những quan điểm cơ bản của Hồ chí Minh về con người . Về con người . Về bản chất con người: a) về bản chất con người b) Hồ Chí Minh về bản chất con người - Hồ Chí Minh định nghĩa con người - Bản chất con người, theo Hồ Chí Minh là vị trí của con người trên thế giới vai trò của con mgười nghĩa vụ của con người . Về quyền của con người lợi ích của con người . Về ứng xử với con người *con người là vốn quý nhất, vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự vận động, phát triển con người và xã hội loài người, nhất là trong các cuộc cách mạng xã hội TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI . Xây dựng con người mới – vấn đề có ý nghĩa chiến lược a) Nguyên nhân: Con người mới vừa là động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.