Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

Nội dung Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo trình bày khái niệm, nguồn gốc hình thành TT HCM về TG, nội dung cơ bản TT HCM về TG, sự vận dụng TT HCM về TG trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo. | TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO NỘI DUNG KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TT HCM VỀ TG NỘI DUNG CƠ BẢN TT HCM VỀ TG SỰ VẬN DỤNG TT HCM VỀ TG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Company Logo I. KHÁI NIỆM TT HCM VỀ TG 1. Khái niệm - Tư tưởng về TGTN là một bộ phận của tư tưởng HCM, đó là sự vận dựng những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin về TGTN trong hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. NỘI DUNG CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HCM VỀ TÔN GIÁO I. TƯ TƯỞNG VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO, HÒA HỢP DÂN TỘC 1. Mục tiêu của đoàn kết Mục tiêu đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc của Hồ Chí Minh đó là giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi nô dịch, áp bức, bất công. Năm 1955, trong bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Liên Việt, Người khẳng định “Đoàn kết của ta không những rộng rãi, mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta phải đoàn kết với họ” (HCM toàn tập, NXB CTQG, HN, 2006, t7, ). 2. Cơ sở đoàn kết Lương - Giáo Thứ nhất, các tôn giáo xét đến cùng đều có hy vọng giải thoát con người, mong muốn con người được sung sướng, tự do, hạnh phúc HCM nói: “Phật sinh ra cũng để lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha. Đức Giê su sinh ra là niềm hạnh phúc cho mọi người, phúc lợi cho xã hội. Khổng Tử sinh ra cũng là để giúp con người sống nhân nghĩa vì một thế giới đại đồng” -Thứ hai, tín đồ các tôn giáo căn bản đều là những người lao động bị chế độ cũ áp bức bóc lột. Họ đều là những người yêu nước thực sự, do vậy họ là lực lượng của cách mạng, là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân với tư cách là chủ thể của cách mạng. Người cho rằng: “đồng bào Lương và đồng bào Giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp lớn, lâu dài. Vì thế Lương – Giáo phải đoàn kết thì sự nghiệp lớn của dân tộc mới giành được thành công 3. Đối | TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO NỘI DUNG KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TT HCM VỀ TG NỘI DUNG CƠ BẢN TT HCM VỀ TG SỰ VẬN DỤNG TT HCM VỀ TG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Company Logo I. KHÁI NIỆM TT HCM VỀ TG 1. Khái niệm - Tư tưởng về TGTN là một bộ phận của tư tưởng HCM, đó là sự vận dựng những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin về TGTN trong hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. NỘI DUNG CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HCM VỀ TÔN GIÁO I. TƯ TƯỞNG VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO, HÒA HỢP DÂN TỘC 1. Mục tiêu của đoàn kết Mục tiêu đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc của Hồ Chí Minh đó là giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi nô dịch, áp bức, bất công. Năm 1955, trong bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Liên Việt, Người khẳng định “Đoàn kết của ta không những rộng rãi, mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức có lòng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    70    2    06-12-2023
488    92    3    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.