Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu

Nội dung trình bày trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu nhằm nêu về khái niệm chung về đo, các loại thang đo, thang đo thái độ, sai lệnh trong đo đạc và thiết kế Questionnaire. | KỸ THUẬT ĐO VÀ THU THẬP DỮ LIỆU Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Nhân khẩu/ kinh tế - xã hội Tuổi Giới tính Nghề nghiệp Thu nhập Học vấn Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Tâm lý/ lối sống Cá tính Giá trị Sở thích Phong cách Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Thái độ Ưa thích Quan điểm Cảm tưởng Xu hướng Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: MUA KHÔNG MUA ? Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Nhu cầu Sự phấn khích Mong muốn Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: What How much Who When How Where Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các thuộc tính trên cũng có thể xem xét khi khảo sát các tổ chức hay doanh nghiệp Đo đạc trong Business Research: bao gồm việc gán các con số cho các mức độ khác nhau của các thuộc tính của đối tượng hay sự kiện, sao cho chúng tuân theo một quy luật định trước. Đo đạc có ý nghĩa khi các mức độ của thuộc tính nghiên cứu tương thích với quy luật hệ thống số sử dụng. Hệ thống số sử dụng hiểu như là các ký hiệu. Các quan hệ của chúng được quy định bởi bản chất các mối quan hệ của biến khảo sát. Lĩnh vực quản lý liên quan đến thái độ, hành vi nên việc đo đạc trong BR phức tạp hơn trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên. Nhiều khi sử dụng các thang đo thấp hơn thang đo số học thông thường. Chế độ đãi ngộ Tỉ lệ bỏ việc, nghỉ Sản phẩm/ giờ Thành quả công tác của nhân viên Lương Thưởng Giấy khen LÝ THUYẾT THỰC TIỄN Tác động tích cực Tương quan tuyến tính Đơn giản nhất, các giá trị chỉ tượng trưng cho một nhãn/tên/lọai của đối tượng đo. Yêu cầu sử dụng: phải tuân theo ánh xạ 1 –1, không cùng 1 giá | KỸ THUẬT ĐO VÀ THU THẬP DỮ LIỆU Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Nhân khẩu/ kinh tế - xã hội Tuổi Giới tính Nghề nghiệp Thu nhập Học vấn Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Tâm lý/ lối sống Cá tính Giá trị Sở thích Phong cách Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Thái độ Ưa thích Quan điểm Cảm tưởng Xu hướng Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: MUA KHÔNG MUA ? Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Nhu cầu Sự phấn khích Mong muốn Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: What How much Who When How Where Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
214    58    1    29-11-2023
404    51    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.