Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu

Nội dung cơ bản trong chương 8 Báo cáo kết quả nghiên cứu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về tổng quan về báo cáo, các thành phần của một báo cáo, các nguyên tắc khi viết báo cáo và trình bày bài thuyết trình kết quả. | BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Báo cáo kết quả nghiên cứu là giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu. Đây là giai đoạn quan trọng giúp cho người đọc hiểu đúng giá trị và sử dụng đúng kết quả nghiên cứu. 2 LOẠI BÁO CÁO Tài liệu tham khảo Các phụ lục Kết luận và kiến nghị Kết quả Phương pháp Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Giới thiệu Dẫn nhập (Prefatory items) BÁO CÁO Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt Mục lục Gồm: Trang bìa (Front pages) Tựa đề thường gồm 3 thành tố: các biến/yếu tố nghiên cứu, loại quan hệ giữa chúng và tổng thể nghiên cứu. Tên người/tổ chức thực hiện Tên người/tổ chức được báo cáo Ngày (tháng, năm) Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Trình bày việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, . Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt (Executive summary) Bao gồm tất cả nội dung của báo cáo nhưng thật ngắn gọn, hoặc Chỉ tóm tắt kết quả, kết luận và kiến nghị. Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt Mục lục Nếu báo cáo dài trên 10 trang nên có mục lục Trường hợp có nhiều hình, bảng, . nên có mục lục hình/bảng riêng Chủ yếu dành cho báo cáo khoa học hoặc nghiên cứu cơ bản. Trong nghiên cứu ứng dụng đơn giản có thể bỏ qua. Đối với báo cáo quản lý: nên viết thành một mục trong phần giới thiệu, sau “phạm vi nghiên cứu”. Chi tiết hơn nên đưa vào phụ lục. Đối với báo cáo kỹ thuật: quan trọng, cần nêu rõ: Mô tả bản chất của thiết kế nghiên cứu. Cách lấy mẫu và cở mẫu. Cách đo và thu thập dữ liệu Cách xử lý và phân tích dữ liệu. Đây là phần dài nhất của báo cáo. Nên sắp xếp kết quả theo mục tiêu n/c và nhu cầu thông tin. Các thông tin phải tổ chức, trình bày theo trình tự (flow) chặt chẽ & logic. Phân biệt giữa các sự kiện và diễn dịch, cần có các minh hoạ cho diễn dịch nhưng không lạm dụng. Tóm tắt kết quả (sự kiện) và Kết luận (diễn dịch) Liên hệ những kết quả tìm được với những nhu cầu thông tin, mục tiêu nghiên cứu. Có hai quan điểm về kiến nghị : Dựa theo kết quả thông tin, kinh nghiệm để đưa ra . | BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Báo cáo kết quả nghiên cứu là giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu. Đây là giai đoạn quan trọng giúp cho người đọc hiểu đúng giá trị và sử dụng đúng kết quả nghiên cứu. 2 LOẠI BÁO CÁO Tài liệu tham khảo Các phụ lục Kết luận và kiến nghị Kết quả Phương pháp Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Giới thiệu Dẫn nhập (Prefatory items) BÁO CÁO Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt Mục lục Gồm: Trang bìa (Front pages) Tựa đề thường gồm 3 thành tố: các biến/yếu tố nghiên cứu, loại quan hệ giữa chúng và tổng thể nghiên cứu. Tên người/tổ chức thực hiện Tên người/tổ chức được báo cáo Ngày (tháng, năm) Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Trình bày việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, . Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt (Executive summary) Bao gồm tất cả nội dung của báo cáo nhưng thật ngắn gọn, hoặc Chỉ tóm tắt kết quả, kết luận và kiến nghị. Gồm: Trang bìa (Front pages) Authorization Tóm tắt Mục lục Nếu báo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.