Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Trần Đăng Khoa

Nội dung trình bày của chương 9 Quản trị quốc tế nằm trong bài giảng quản trị học nêu bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với sự khác biệt văn hóa và trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    102    1    13-07-2024
31    106    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.