Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 1 - TS. Dương Kiều Linh

Nội dung của chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước Việt Nam trước khi Đảng ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên. | Chương 1 : SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 : a) Sự chuyển biến của CNTB và những hậu quả của nó : CNTB cạnh tranh phát triển CNĐQ và tăng cường chiến tranh xâm lược áp bức ND các thuộc địa Hậu quả: mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với CNĐQ ngày càng sâu sắc , gay gắt và phong trào đấu tranh GPDT diễn ra mạnh mẽ. b) Ảnh hưởng của CNMLN - Từ giữa thế kỷ 19 , phong trào đấu tranh của giai cấp CN phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp trong cuộc đấu tranh chống CNTB. CNMác ra đời là học thuyết của những người CS , sau đó được Lê Nin phát triển trở thành CNMLN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Sự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc đã chuẩn bị đất, nhiệm vụ của những người cộng sản là gieo hạt giống giải phóng Các phong trào yêu nước Việt Nam trước khi Đảng ra đời “Ngọn cờ yêu nước của giai cấp phong kiến đã lỗi thời” Các phong trào yêu nước liên tiếp nỗ ra, thể hiện tinh thần quả cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam. Nhưng con đường cứu nước còn mờ mịt - CNMLN đã chỉ rõ để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình trong cuộc đâú tranh chống CNTB thì g/c Công nhân phải lập ra được ĐCS để tổ chức lãnh đạo g/c CN thực hiện mục đích giành lấy chính quyền và XD xã hội mới. Học thuyết MLN không chỉ lôi cuốn giai cấp VS toàn thế giới mà còn lay động các tầng lớp bị áp bức khác của xã hội ở các nước thuộc địa vào phong trào CS . - CNMLN được truyền bá vào VN làm cho phong trào yêu nước và phong trào CN phát triển mạnh và thay đổi về chất , theo khuynh hướng VS. NAQ-HCM đã vận dụng sáng tạo CNMLN vào thực tiễn CMVN, đáp ứng nhu cầu của CMVN từ đó sáng lập ra ĐCSVN, lấy CNMLN làm nền tảng tư tưởng của ĐCSVN. c) Tác động của CM Tháng 10 Nga và Quốc tế Cộng sản - CM Tháng 10 Nga giành được thắng lợi đã . | Chương 1 : SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 : a) Sự chuyển biến của CNTB và những hậu quả của nó : CNTB cạnh tranh phát triển CNĐQ và tăng cường chiến tranh xâm lược áp bức ND các thuộc địa Hậu quả: mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với CNĐQ ngày càng sâu sắc , gay gắt và phong trào đấu tranh GPDT diễn ra mạnh mẽ. b) Ảnh hưởng của CNMLN - Từ giữa thế kỷ 19 , phong trào đấu tranh của giai cấp CN phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp trong cuộc đấu tranh chống CNTB. CNMác ra đời là học thuyết của những người CS , sau đó được Lê Nin phát triển trở thành CNMLN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Sự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc đã chuẩn bị đất, nhiệm vụ của những người cộng sản là gieo hạt giống giải phóng Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    114    3    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.