Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 4 - TS. Dương Kiều Linh

Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa nhằm trình bày về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, đường lối kinh tế trước đổi mới. | CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA I .CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRỨƠC ĐỔI MỚI 1/ Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a/ Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN - Đường lối CNH đất nước đã được hình thành từ ĐH 3, trước thời kỳ đổi mới ta đã có 25 năm tiến hành CNH qua 2 thời kỳ từ 1960 đến 1975 và từ 1975 đến 1985. miền Bắc : Đặc điểm lớn nhất khi tiến hành CNH là từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không qua giai đọan TBCN Khẳng định muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu phải CNH XHCN , tính tất yếu của CNH đối với công cuộc XDXHCN Thực hiện trang bị kỹ thuật cho tòan bộ nền kinh tế quốc dân, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động. CNH là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH Mục tiêu cơ bản của CNH XHCN là XD nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại, , bước đầu XD cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, Đó là mục tiêu cơ bản lâu dài và phải thực hiện qua nhiều giai đọan Hội nghị TW lần thứ 7 khóa 3 nêu nêu phương chỉ đạo xây dựng và phát triển CN là : Ưu tên phát triển CN nặng một cách hợp lý, kết hợp chặt chẽ phát triển CN và NN , Ra sức phát triển CN nhẹ. Ra sức phát triển CN TW đồng thời đẩy mạnh phát triển CN địa phương. Trên phạm vi cả nước : ĐH 4 của Đảng Tháng 12/1976 đề ra đường lối CNH : Đẩy mạnh CNH XHCN, XD cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, đưa nền kinh tế nứơc ta từ nền SX nhỏ tiến lên SX lớn XHCN, ưu tiên phát triển CN nặng một cách hợp lý, trên cơ sở phát triển CN nhẹ và NN, kết hợp XD CN và NN cả nước thành một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, vừa XD kinh tế TW vừa XD kinh tế địa phương + ĐH 5 3/1982: Nhận định quan trọng từ thực tiễn là từ một nền SX nhỏ tiến lên SX lớn XHCN Xác định đúng bước đi của CNH cho phù hợp với mục tiêu và khả năng Đưa ra khái niệm về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là phải coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, ra sứ c phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Còn CN nặng phải có mức độ, vừa sức nhằm phục vụ thiết thực có hiệu quả cho NN ĐH5 cũng coi đó là nội dung | CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA I .CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRỨƠC ĐỔI MỚI 1/ Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a/ Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN - Đường lối CNH đất nước đã được hình thành từ ĐH 3, trước thời kỳ đổi mới ta đã có 25 năm tiến hành CNH qua 2 thời kỳ từ 1960 đến 1975 và từ 1975 đến 1985. miền Bắc : Đặc điểm lớn nhất khi tiến hành CNH là từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không qua giai đọan TBCN Khẳng định muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu phải CNH XHCN , tính tất yếu của CNH đối với công cuộc XDXHCN Thực hiện trang bị kỹ thuật cho tòan bộ nền kinh tế quốc dân, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động. CNH là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH Mục tiêu cơ bản của CNH XHCN là XD nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại, , bước đầu XD cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, Đó là mục tiêu cơ bản lâu dài và phải thực hiện qua nhiều giai đọan Hội nghị TW lần thứ 7 khóa 3 nêu nêu phương chỉ đạo xây dựng và phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
214    217    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.