Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 7 - TS. Dương Kiều Linh

Chương 7 Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng phát triển văn hóa, đánh giá thực hiện đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. | I . QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Khái niệm văn hóa : rất khó, trên 200 định nghĩa , tuy nhiên trong giới hạn này , tạm đưa ra khái niệm văn hóa : Khái niệm văn hóa VN : Văn hóa VN là tổng thể những giá trị vật chất tinh thần do cộng đồng các dân tộc VN sáng tạo ra trong qúa trình dựng nước và giữ nước . Còn trong nghĩa hẹp thì văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội , là các giá trị truyền thống lối sống , là năng lực sáng tạo là bản sắc của một dân tộc để phân biệt được dân tộc này với dân tộc khác . 1/ Thời kỳ trước đổi mới a/ Quan điểm chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới Trong những năm 1943-1954. Ban Thường vụ TW họp tại Võng la Phúc Yên đã thông qua Đề cương văn hóa VN do TBT Trường Chinh sọan thảo, Đây là lần đầu tiên Đảng CSVN có văn kiện riêng về vấn đề văn hóa Vào thời điểm CMVN chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Nội dung xác định văn hóa là một trong 3 mật trận, kinh tế , chính trị , văn hóa của CMVN, Với 3 nguyên tắc: Dân tộc Khoa học Đại chúng Ngày 3/9/1945 phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, HCM đã trình bày với các bộ trưởng nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa một là: diệt giặc dốt vì có hơn 90% dân mù chữ, hai là : những tàn tích của chế độ TDPK đã làm tha hóa, băng họai đạo đức của một bộ phận ND ta nên phải nhanh chóng mở chiến dịch giáo dục nhân dân Đầu năm 1946 mở cuộc vận động thực hiện Đời sống mới, tài liệu do HCM viết gồm 19 câu hỏi và trả lời về những vấn đề thiết thực ngắn gọn, dễ hiểu cho ND Đường lối văn hóa kháng chiến được hình thành từ Chỉ thị của BCH TW Kháng chiến kiến quốc tháng 11/1945. ( những bức thư của TBT Trường Chinh Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước ) - Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7/1948 cũng của TBT Tchinh. Nội dung xác định mối quan hệ giữa văn hóa và cách mạng GPDT Cổ động văn hóa cứu quốc Xây dựng nền văn hóa DC mới VN có tính chất Dân tộc , khoa học, đại chúng Khẩu hiệu lúc này là . | I . QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Khái niệm văn hóa : rất khó, trên 200 định nghĩa , tuy nhiên trong giới hạn này , tạm đưa ra khái niệm văn hóa : Khái niệm văn hóa VN : Văn hóa VN là tổng thể những giá trị vật chất tinh thần do cộng đồng các dân tộc VN sáng tạo ra trong qúa trình dựng nước và giữ nước . Còn trong nghĩa hẹp thì văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội , là các giá trị truyền thống lối sống , là năng lực sáng tạo là bản sắc của một dân tộc để phân biệt được dân tộc này với dân tộc khác . 1/ Thời kỳ trước đổi mới a/ Quan điểm chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới Trong những năm 1943-1954. Ban Thường vụ TW họp tại Võng la Phúc Yên đã thông qua Đề cương văn hóa VN do TBT Trường Chinh sọan thảo, Đây là lần đầu tiên Đảng CSVN có văn kiện riêng về vấn đề văn hóa Vào thời điểm CMVN chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Nội dung xác định văn hóa là một trong 3 mật trận, kinh tế , chính trị , văn hóa của CMVN, Với 3 nguyên tắc: Dân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.