Bài giảng An toàn lao động - ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

Bài giảng An toàn lao động trình bày tính chất cơ bản của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động, an toàn hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm, môi trường sản xuất và sức khỏe, kỹ thuật an toàn điện, phòng chống cháy nổ trong công nghiệp hóa học, kỹ thuật an toàn và môi trường. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG 1 MỤC TIÊU MÔN HỌC Bảo hộ lao động là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm nhằm cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. 2 NỘI DUNG Chương 1. Tính chất cơ bản của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động Chương 2. An toàn hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm Chương 3. Môi trường sản xuất và sức khỏe Chương 4. Kỹ thuật an toàn điện Chương 5. Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp hóa học Chương 6. Kỹ thuật an toàn và môi trường dhvfjkldnvroifanvuepvnu9qre 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 Ts Trần Kim Tiến, Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học, Nxb Trẻ, Tp HCM, 2007. Thế Nghĩa, Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất, Nxb Trẻ, Tp HCM, 2007. Nguyễn Văn Thông, Kỹ thuật bảo hộ lao động, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1978. Kỹ thuật an toàn điện, Bộ Giáo Dục. Kỹ thuật phòng chống cháy nổ. THANG ĐIỂM (2 đơn vị học phần, thi cuối kì) chuyên cần và thái độ học tập: 10% điểm kiểm tra định kỳ, btvn: 30% điểm thi kết thúc học phần : 60% Chương 1 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 4 . Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động Mục đích: Loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, Tạo nên các điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn, Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau, giảm sức khỏe cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động. Ý nghĩa: - là một phạm trù sản xuất nhằm bảo vệ người lao động. - ý nghĩa nhân đạo. 5 . Tính chất của công tác bảo hộ lao động 6 . Tính chất của công tác bảo hộ lao động Tính chất pháp lý: “Nhà nước ban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương .” Tính chất khoa học kỹ thuật: Muốn sản xuất được an toàn và hợp vệ sinh, phải tiến hành . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG 1 MỤC TIÊU MÔN HỌC Bảo hộ lao động là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm nhằm cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. 2 NỘI DUNG Chương 1. Tính chất cơ bản của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động Chương 2. An toàn hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm Chương 3. Môi trường sản xuất và sức khỏe Chương 4. Kỹ thuật an toàn điện Chương 5. Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp hóa học Chương 6. Kỹ thuật an toàn và môi trường dhvfjkldnvroifanvuepvnu9qre 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 Ts Trần Kim Tiến, Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học, Nxb Trẻ, Tp HCM, 2007. Thế Nghĩa, Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất, Nxb Trẻ, Tp HCM, 2007. Nguyễn Văn Thông, Kỹ thuật bảo hộ lao động, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1978. Kỹ thuật an toàn điện, Bộ Giáo Dục. Kỹ thuật phòng chống cháy nổ. THANG ĐIỂM (2 đơn vị học phần, thi cuối kì) chuyên cần và thái độ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.