Bài giảng Viêm phế quản cấp - BS. Lê Thượng Vũ

Bài giảng Viêm phế quản cấp trình bày định nghĩa, giải phẫu sinh lý, dịch tễ, nguyên nhân gây bệnh, bệnh học, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm phế quản cấp. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Y. | Viêm phế quản cấp BS Lê Thượng Vũ Giaûi phaãu Sinh lyù hoïc Ñöôøng hoâ haáp treân: muõi, muõi haàu, haàu hoïng, haàu thanh quaûn, tieàn ñình thanh quaûn. Ñöôøng hoâ haáp döôùi: thanh quaûn, khí quaûn, pheá quaûn goác phaûi vaø traùi töông öùng hai phoåi phaûi traùi, caùc pheá quaûn thuyø: 3 thuyø treân, giöõa vaø döôùi phaûi; hai thuyø treân vaø döôùi traùi; caùc pheá quaûn phaân thuyø tieåu pheá quaûn taän. Giaûi phaãu Sinh lyù hoïc chöùc naêng: thöïc hieän quaù trình trao ñoåi khí (oxy vaø CO2) cho toaøn cô theå. qua maøng pheá nang – mao maïch taïi caùc pheá nang, tuùi pheá nang, tieåu pheá quaûn hoâ haáp. Định nghĩa viêm khí phế quản cấp (thường dưới 3 tuần, dưới 8 tuần) tự giới hạn và lành, hồi phục chức năng hoàn toàn Dịch tễ VPQC ở người bình thường: là một phần của nhiễm trùng hô hấp trên (sau cảm lạnh hoặc nhiễm siêu vi hô hấp trên và khí phế quản). thường gặp ~5% dân số Hoa Kỳ bị ít nhất 1 lần trong năm. thường vào mùa lạnh (tháng 10-tháng 3). Nguyên nhân nguyên nhân ở . | Viêm phế quản cấp BS Lê Thượng Vũ Giaûi phaãu Sinh lyù hoïc Ñöôøng hoâ haáp treân: muõi, muõi haàu, haàu hoïng, haàu thanh quaûn, tieàn ñình thanh quaûn. Ñöôøng hoâ haáp döôùi: thanh quaûn, khí quaûn, pheá quaûn goác phaûi vaø traùi töông öùng hai phoåi phaûi traùi, caùc pheá quaûn thuyø: 3 thuyø treân, giöõa vaø döôùi phaûi; hai thuyø treân vaø döôùi traùi; caùc pheá quaûn phaân thuyø tieåu pheá quaûn taän. Giaûi phaãu Sinh lyù hoïc chöùc naêng: thöïc hieän quaù trình trao ñoåi khí (oxy vaø CO2) cho toaøn cô theå. qua maøng pheá nang – mao maïch taïi caùc pheá nang, tuùi pheá nang, tieåu pheá quaûn hoâ haáp. Định nghĩa viêm khí phế quản cấp (thường dưới 3 tuần, dưới 8 tuần) tự giới hạn và lành, hồi phục chức năng hoàn toàn Dịch tễ VPQC ở người bình thường: là một phần của nhiễm trùng hô hấp trên (sau cảm lạnh hoặc nhiễm siêu vi hô hấp trên và khí phế quản). thường gặp ~5% dân số Hoa Kỳ bị ít nhất 1 lần trong năm. thường vào mùa lạnh (tháng 10-tháng 3). Nguyên nhân nguyên nhân ở 16-29% trường hợp Các siêu vi hô hấp thường gặp: 80% Influenza và parainfluenza virus: 75%–93% Adenovirus: 45%–90% Rhinovirus: 32%–60% Coronavirus: 10%–50% Khác: sởi, RSV, human metapneumovirus Vi trùng (trong khoảng 20%): Nguyên nhân Vi trùng (trong khoảng 20%): Mycoplasma ( - 11%) Chlamydia (0 -18%) Pertussis (0 - 7%) (trong 20% bn ho >2-3 tuần) Pneumococci (2 - 30%) Haemophilus (2 - 8%) Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, hay vi khuẩn Gram âm khi có bất thường ở phế quản từ trước (như mở khí quản, đặt nội khí quản hoặc viêm phế quản mãn) hoặc thứ phát sau một viêm phế quản siêu vi. Bệnh học Sung huyết niêm mạc Tróc, phù, thâm nhập bạch cầu lớp dưới niêm Chất tiết nhầy mủ, đặc dính. Bệnh học Chức năng bảo vệ của các lông chuyển phế quản, sự thực bào và hệ lympho bị rối loạn vi khuẩn có thể phát triển ở các phế quản bình thường là vô trùng Ho là thiết yếu để loại trừ chất tiết phế quản. Tắc nghẽn khí đạo có thể hiện diện do

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.