Bài giảng Bệnh đái tháo đường - BS. Trần Thế Trung

Bài giảng Bệnh đái tháo đường trình bày khái niệm, phân loại, cơ chế sinh bệnh đái tháo đường; tiêu chí chuẩn đoán của bệnh đái tháo đường, biến chứng của bệnh đái tháo đường, các biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường, các mục tiêu và nguyên tắc điều trị bệnh đái tháo đường. | BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG . Trần Thế Trung Bộ môn Nội Tiết - ĐHYD TPHCM Đái tháo đường là gì? Bệnh mạn tính Rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, protid Tăng đường huyết (ĐH) Do thiếu insulin hay giảm tác dụng của insulin hoặc do cả 2 Có biến chứng cấp tính hay mạn tính. Phân loại ĐTĐ Hội Đái Tháo Đường Mỹ năm 1997 (WHO 1998) ĐTĐ típ 1: ít gặp 90% Kháng insulin (chủ yếu) + giảm insulin Giảm insulin (chủ yếu) + kháng insulin Các dạng đặc biệt : Bệnh lý gen: MODY (majurity onset diabetes of the young) Bệnh lý tụy : viêm tụy mãn, xơ hóa tụy, chấn thương / cắt bỏ tụy Bệnh nội tiết : to đầu chi, HC Cushing, Basedow Do thuốc : corticoid, thiazide Các hội chứng di truyền khác : hội chứng kháng insulin Rối loạn dung nạp glucose ĐTĐ thai kỳ Tyû leä ÑTÑ treân toaøn theá giôùi: Taêng tröôûng nhö ñaïi dòch World Health Organization. The World Health Report 1997: Conquering suffering, Enriching Humanity, Geneva, Switzerland. Tyû leä maéc döï ñoaùn (millions) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 C/phi C/Myõ Mieàn taây ÑTH C/AÂu ÑNA Taây TBD 1995 2000 2025 ÑTH: Ñòa Trung Haûi ÑNA: Ñoâng Nam AÙ TBD: Thaùi bình Döông The prevalence of diabetes mellitus is increasing. Type 2 diabetes will continue to account for about 90% of all cases of diabetes. Because of the aging of the population and an increasing prevalence of obesity and sedentary life habits, the prevalence of diabetes is The number of adults with diabetes in the world is estimated to increase by 122% from 135 million in 1995 to 300 million in 2025. There will be a 42% increase from 51 million to 72 million, in the developed countries. In the developing countries there will be a 170% increase from 84 million to 228 million2. Type 2 diabetes will continue to account for about 90% of all cases of diabetes. References: 1 Grundy et al. Diabetes and cardiovascular disease. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999; 100: . | BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG . Trần Thế Trung Bộ môn Nội Tiết - ĐHYD TPHCM Đái tháo đường là gì? Bệnh mạn tính Rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, protid Tăng đường huyết (ĐH) Do thiếu insulin hay giảm tác dụng của insulin hoặc do cả 2 Có biến chứng cấp tính hay mạn tính. Phân loại ĐTĐ Hội Đái Tháo Đường Mỹ năm 1997 (WHO 1998) ĐTĐ típ 1: ít gặp 90% Kháng insulin (chủ yếu) + giảm insulin Giảm insulin (chủ yếu) + kháng insulin Các dạng đặc biệt : Bệnh lý gen: MODY (majurity onset diabetes of the young) Bệnh lý tụy : viêm tụy mãn, xơ hóa tụy, chấn thương / cắt bỏ tụy Bệnh nội tiết : to đầu chi, HC Cushing, Basedow Do thuốc : corticoid, thiazide Các hội chứng di truyền khác : hội chứng kháng insulin Rối loạn dung nạp glucose ĐTĐ thai kỳ Tyû leä ÑTÑ treân toaøn theá giôùi: Taêng tröôûng nhö ñaïi dòch World Health Organization. The World Health Report 1997: Conquering suffering, Enriching Humanity, Geneva, Switzerland. Tyû leä maéc döï ñoaùn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.