Luật Bảo vệ môi trường: Công cụ, biện pháp, cơ chế, trách nhiệm và tổ chức quản lý bảo vệ môi trường - TS. Nguyễn Khắc Kinh

Luật Bảo vệ môi trường: Công cụ, biện pháp, cơ chế, trách nhiệm và tổ chức quản lý bảo vệ môi trường có nội dung trình bày về công cụ, biện pháp, cơ chế quản lý môi trường; trách nhiệm và hệ thống tổ chức quản lý môi trường. | LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ, BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ, TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hà nội, 9-11/10/2006 Gồm 02 nội dung: 1. Công cụ, biện pháp, cơ chế quản lý môi trường 2. Trách nhiệm và hệ thống tổ chức quản lý môi trường CÔNG CỤ, BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1. KHCN, Giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường 2. Tiêu chuẩn môi trường 3. Đánh giá tác động môi trường 4. Công cụ kinh tế 5. Thanh tra 6. Hành chính 7. Hình sự 8. Bồi thường thiệt hại Giáo dục, tuyên truyền và khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường 1. Giáo dục môi trường: nâng cao ý thức, nhận thức về BVMT; đưa nội dung BVMT vào chương trình học các cấp học phổ thông 2. Tuyên truyền về môi trường: gương người tốt, việc tốt, pháp luật BVMT 3. Khoa học, công nghệ BVMT: - Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ về BVMT; ứng dụng, chuyển giao công nghệ môi trường - Khuyến khích, ưu đãi ứng dụng, chuyển giao công nghệ BVMT Tiêu chuẩn môi trường * hoặc gọi là Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường Là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý và bảo vệ môi trường Tiêu chuẩn môi trường Chất lượng môi trường xung quanh Chất thải Đánh giá tác động môi trường Là công cụ phòng ngừa các tác động xấu đối với môi trường Đánh giá tác động môi trường Đánh giá môi trường chiến lược Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường Công cụ kinh tế - Ngân sách nhà nước - Thuế môi trường - Phí bảo vệ môi trường - Ký quỹ môi trường (cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và thu hồi sản phẩm sau sử dụng) - Bảo hiểm trách nhiệm BTTH về môi trường - Quỹ bảo vệ môi trường - Dịch vụ môi trường - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ (đất đai, vốn ) Thanh tra, kiểm tra 1. Thanh tra bảo vệ môi trường là thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường 2. Thẩm quyền thanh tra bảo vệ môi trường: theo quy định của pháp luật về thanh tra 3. Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra: - Bộ trưởng Bộ TNMT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh: theo pháp luật về thanh tra - | LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG CỤ, BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ, TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hà nội, 9-11/10/2006 Gồm 02 nội dung: 1. Công cụ, biện pháp, cơ chế quản lý môi trường 2. Trách nhiệm và hệ thống tổ chức quản lý môi trường CÔNG CỤ, BIỆN PHÁP, CƠ CHẾ QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1. KHCN, Giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường 2. Tiêu chuẩn môi trường 3. Đánh giá tác động môi trường 4. Công cụ kinh tế 5. Thanh tra 6. Hành chính 7. Hình sự 8. Bồi thường thiệt hại Giáo dục, tuyên truyền và khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường 1. Giáo dục môi trường: nâng cao ý thức, nhận thức về BVMT; đưa nội dung BVMT vào chương trình học các cấp học phổ thông 2. Tuyên truyền về môi trường: gương người tốt, việc tốt, pháp luật BVMT 3. Khoa học, công nghệ BVMT: - Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ về BVMT; ứng dụng, chuyển giao công nghệ môi trường - Khuyến khích, ưu đãi ứng dụng, chuyển giao công nghệ BVMT Tiêu chuẩn môi trường * hoặc gọi là Quy chuẩn kỹ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    102    1    05-12-2023
37    76    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.