Luật Bảo vệ môi trường: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường - TS. Nguyễn Khắc Kinh

Luật Bảo vệ môi trường: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trình bày các vấn đề liên quan trong trong đánh giá tác động môi trường như đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường (CM). | ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT Hà Nội, 09-11/10/2006 Đánh giá tác động môi trường Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Cam kết bảo vệ môi trường (CM) NỘI DUNG ==================================================== ==================================================== Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó Cam kết bảo vệ môi trường là việc xem xét, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án nhỏ, hoạt động quy mô hộ gia đình (không thuộc dự án đầu tư phải đánh giá tác động môi trường) và cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường THUẬT NGỮ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ============================================================== Đối tượng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp quốc gia Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc TW Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng Quy hoạch phát triển kinh tế trọng điểm Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ============================================================== 1. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Trách nhiệm: cơ quan lập dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch - Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG | ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT Hà Nội, 09-11/10/2006 Đánh giá tác động môi trường Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Cam kết bảo vệ môi trường (CM) NỘI DUNG ==================================================== ==================================================== Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó Cam kết bảo vệ môi trường là việc xem xét, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án nhỏ, hoạt động quy mô hộ gia đình (không thuộc dự án đầu tư phải đánh giá tác động môi trường) và cam kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    66    5    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.