Quyết định số: 5447/QĐ-BYT

Quyết định số: 5447/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; xét biên bản họp ngày 24/9/2014của Hội đồng chuyên môn xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN