Quyết định số:5449/QĐ-BYT

Quyết định số:5449/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút D; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; xét biên bản họp ngày 24/9/2014của Hội đồng chuyên môn xây dựng hướng dẫn chẩn đoán,điều trị bệnh viêm gan vi rút; Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.