Bài giảng Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống - Phạm Đức Thuận

Khái niệm và tính chất chung của lôgic hình thức truyền thống, một số nội dung cơ bản của lôgic hình thức truyền thống là những nội dung chính trong bài giảng "Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống". nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết. | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ KHOA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÔGIC HÌNH THỨC TRUYỀN THỐNG Giảng viên: Phạm Đức Thuận néi dung I. Khái niệm và tính chất chung của LG hình thức truyền thống II. Một số nội dung cơ bản của LG hình thức truyền thống Tµi liÖu - Giáo trình Lôgic học, TCCT, NXB QĐND, H, 2005 - PTS. L­u Hµ VÜ, L«gÝc häc, Nxb CTQG, H, 1986. - Lê Tử Thành, Tìm hiÓu l«gÝc häc, Nxb trÎ, 1986. I. KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA LÔGIC HÌNH THỨC TRUYỀN THỐNG 1. Khái niệm * Lịch sử LGH * Phân loại LGH Ngôn ngữ LGH truyền thống LGH hiện đại LGH cổ điển T/c của hệ giá trị chân lý LGH phi cổ điển Arixtèt (384-322 tcn) Thêi kú cæ ®¹i Ph­¬ng §«ng Ph­¬ng T©y Thêi kú Trung cæ Thêi kú cËn ®¹i F. Bªc¬n Đªcacte Lepnit Cant Hªghen Thêi kú hiÖn ®¹i L«gÝc häc M¸c xÝt L«gÝc häc ngoµi M¸c xÝt * Khái niệm lôgic hình thức truyền thống Lôgic hình thức truyền thống là hệ thống lôgic sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để thể hiện tư duy. 2. Tính chất chung của lôgic hình thức truyền thống - N/ cứu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG