Ebook Thuật toán thông dụng: Phần 1

Cuốn sách "Thuật toán thông dụng" là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học dành cho học sinh, sinh viên. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 6 chương. phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung cảu 2 chương đầu tiên bao gồm: Kiến thức cơ sở, thuật toán lý thuyết số.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    1    18-06-2021
4    4    0    18-06-2021
114    8    1    18-06-2021