Ebook Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách "Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định" giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 8 bao gồm: Sự biến đổi của xã hội; khuất sau tính hiện đại - Các biên giới bị phá vỡ; sự đồng tiến hoá của xã hội và khoa học, sự đáp lại của bối cảnh hóa, sự chuyển đổi về thiết chế của sản xuất tri thức,. nội dung chi tiết.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    15    1    18-09-2021