BIM Exchange với Inventor 2014

Tập tin họ Revit Family được nhập bằng cách sử dụng Export Building Components trong BIM Exchange với tài liệu Part. Hơn nữa, thông tin về Connectors, Properties, Parameters, Orientation, Category và Insertion Point cũng được bổ sung vào định dạng tập tin Revit Family. Tham khảo tài liệu "BIM Exchange với Inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này. | BIM Exchange với Inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Tập tin họ Revit Family được nhập bằng cách sử dụng Export Building Components trong BIM Exchànge với tài liệuPart. Hơn nữa, thông tin về Connectors, Properties, Parameters, Orientation, Category và Insertion Point cung được bổ sung vào định dạng tập tin Revit Family. Trước khi nhập tập tin Revit Family, Inventor phải chuẩn bị mô hình để tính năng mô hình được tịnh tiến thành các tính năng dạng Revit. Trong Inventor 2014, các tính năng đùn, quay và quét được tịnh tiến. Inventor có thể chuyển mô hình có sẵn bằng cách sử dụng BIM Simplify, hoặc chúng ta có thê rtaoj mô hình tương hợp bằng cách sử dụng 3 tính năng để tạo hình. Check Revit Features Hiển thị bản HTML với các thông tin về tính năng mà mô hình chứa khi được xác định trong nguyên tắc tịnh tiến tính năng tập tin Revit Family. Lênh này được sử dụng để xác định cách các tính năng sẽ được tịnh tiến thành công khi được xuất như 1 tập tin Revit Family. Bản báo cáo chứa trạng thái đối với mỗi tính năng tịnh tiến và lý do cho tịnh tiến không thanh công. Downstream BIM Workflow Sử dụng lệnh trong BIM tab để thực hiện tiến trình làm việc từ Simplify tới BIM Feature Recognize và BIM Exchànge. Tất cả các chức năng BIM được truy cập từ BIM tab. Sau khi hoàn tất lệnh Create Simplified Part trong Assembly document, bạn có thể thực hiện các bước sau từ BIM tab trong chi tiết vừa được tạo: Truy cập 1 bản báo cáo được tạo ra bởi lệnh Check Revit Features để chắc chắn rằng Revit Features được sao chép từ BIM Exchànge. Truy cập Recognize Revit Features từ BIM tab nếu bạn thấy các tính năng chưa được hỗ trợ sau khi sử dụng Check Revit Features. Truy cập lệnh BIM Exchànge trực tiếp từ BIM tab để xuất mô hình vào tập tin .adsk hoặc .rfa. Đơn giản hóa BIM với inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Nếu định nghĩa sản phẩm hoàn chỉnh là không cần thiết, bạn có thể chuyển đổi mô hình của bạn thành các mô hình đơn giản hơn với các công cụ Simplify trong Inventor. Bạn có thể loại bỏ thuộc tính intellectual khỏi các mô hình mục lục của bạn trước khi chúng đến tay khách hàng. Ngoài ra, sử dụng công việc này để chuẩn bị các tập tin họ Revit trong Inventor, bao gồm các tính năng dạng Revit.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG