Các thông báo và hình thức mới đối với thuộc tính vật liệu

Bạn sẽ được thông báo khi bạn thêm hoặc sao chép asset vào một thư viện nếu đó là tên asset đã tồn tại trong thư viện. Khi bạn thêm một asset vào một thư viện chia sẻ có cùng tên và các thuộc tính khác nhau, bạn sẽ được thông báo rằng một asset với tên đó đã tồn tại và có tùy chọn để giữ lại cả hai hoặc thay thế. Nếu bạn chọn thay thế, tất cả các tài liệu tham khảo các asset được cập nhật để sử dụng các asset mới. Để hiểu hơn về vấn đề này, nội dung tài liệu "Các thông báo và hình thức mới đối với thuộc tính vật liệu". | Các thông báo và hình thức mới đối với thuộc tính vật liệu Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh assets tốt hơn trong thư viện vật liệu và hình thức: Bạn sẽ được thông báo khi bạn thêm hoặc sao chép asset (hình thức) vào một thư viện nếu đó là tên asset đã tồn tại trong thư viện. Khi bạn thêm một asset vào một thư viện chia sẻ có cùng tên và các thuộc tính khác nhau, bạn sẽ được thông báo rằng một asset với tên đó đã tồn tại và có tùy chọn để giữ lại cả hai hoặc thay thế. Nếu bạn chọn thay thế, tất cả các tài liệu tham khảo các asset được cập nhật để sử dụng các asset mới. Bạn sẽ được thông báo khi bạn đổi tên một asset hình thức đang được sử dụng. Ví dụ, nếu bạn đổi tên màu Green thành Bright Green và Green được tham chiếu bởi nhiều nguyên vật liệu, tất cả vật liệu tham khảo asset Green được cập nhật để sử dụng tên màu mới, màu Bright Green nếu bạn chọn thay đổi tên của asset. Tùy chọn xóa bây giờ bị ẩn trên một asset được chia sẻ với một hoặc nhiều vật liệu trong thư viện. Bây giờ bạn có thể tìm ra nơi mà các asset đang được sử dụng bằng cách chọn Where Used mới từ menu ngữ cảnh trong Appearance Browser. Bạn sẽ được thông báo khi cố gắng để thêm một vật liệu vào một thư viện với một tên tài liệu đã tồn tại trong thư viện và có tùy chọn để giữ lại cả hai hoặc thay thế. Deploy additional software Bao gồm add-ins, các thành phần và các ứng dụng khác khi tạo triển khai. Trên trang Create Deployment product landing, nhấp vào bất cứ đâu trong ô Include Additional Software để truy cập điều chỉnh. Truy cập điều chỉnh vào Autodesk Exchànge Truy cập Block vào Autodesk Exchànge khi tạo triển khai. Trên trang Create Deployment product landing, nhấp vào bất cứ đâu trong ô Autodesk Inventor 2014 để truy cập vào Autodesk Exchànge Apps Access control. Chọn để truy cập block vào Autodesk Exchànge within Inventor. Comments

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.