Thuộc tính Appearance trong inventor 2014

Giá trị Appearance được thêm vào thuộc tính co thể chọn. Bạn có thể thêm thuộc tính Appearance vào danh sách vật liệu hoặc chi tiết. nội dung tài liệu "Thuộc tính Appearance trong inventor 2014" để hiểu hơn về thuộc tính này. | Thuộc tính Appearance trong inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Giá trị Appearance được thêm vào thuộc tính co thể chọn. Bạn có thể thêm thuộc tính Appearance vào danh sách vật liệu hoặc chi tiết .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    8    1    18-06-2021
2    9    1    18-06-2021