Xuất kết quả tính toán stress analysis trên inventor ra web và word

Sau khi ta sử dụng stress analysis để tính toán chi tiết về khả năng ứng suất, chuyển vị, hệ số an toàn, biến dạng. Ta có thể lưu file này ở dạng một file web hoặc xuất sang word để thuyết trình. Tham khảo tài liệu "Xuất kết quả tính toán stress analysis trên inventor ra web và word" để nắm bắt nội dung chi tiết. | Xuất kết quả tính toán stress analysis trên inventor ra web và word Posted on January 26, 2015 By phuong_pmkt Reply Sau khi ta sử dụng stress analysis để tính toán chi tiết về khả năng ứng suất , chuyển vị, hệ số an toàn, biến dạng. Ta có thể lưu file này ở dạng một file web hoặc xuất sang word để thuyết trình. Cách làm như sau: B1: click vào report Được hộp thoại như sau B3: Click vào Format chọn Report format là Rich text format rồi click vào ok để chuyển kết quả ra dạng file word File word đang được xuất Các kết quả tính toán và biểu đồ sẽ được thể hiện hết trên file word này hình ảnh là một phần đầu của kết quả, bạn có thể chỉ chọn các kết quả cần xuất bằng cách chọn custom rồi tích bỏ những kết quả bạn không cần. Nếu muốn xuất sang dạng file word thì từ bước 1 đến 2 tương tự như trên nhưng bước 3 ta chọn Web page – multiple sau đó ok Kết quả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    433    5    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.