Xuất lỗi khỏi tập tin Task Scheduler vào Excel

nội dung tài liệu "Xuất lỗi khỏi tập tin Task Scheduler vào Excel" để nắm bắt được cách Task Scheduler tạo định dạng tập tin trình diện, MDB để báo lỗi. Bạn có thể xuất các mục tập tin đăng nhập của một hoặc nhiều tác vụ từ định dạng tập tin Task Scheduler, MDB vào bảng tính Excel. | Xuất lỗi khỏi tập tin Task Scheduler vào Excel Posted on August 30, 2014 By phuong_pmkt Reply Task Scheduler tạo định dạng tập tin trình diện .mdb để báo lỗi. Bạn có thể xuất các mục tập tin đăng nhập của một hoặc nhiều tác vụ từ định dạng tập tin Task vào bảng tính Excel. Tập tin Excel tạo 1 bảng tách riêng đối với mỗi loại lỗi. Cột đầu tiên của mỗi tờ liệt kê các tập tin lỗi. Cột thứ 2 liệt kê các tên tác vụ tương đương. Export Errors to Excel có sẵn trên Task Scheduler File menu, và trên context menu đối với tác vụ được chọn. Comments

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    23    1    19-09-2021