Giáo án: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội - Hồ Tĩnh Tâm

Với mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong cống tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cống hiến tất cả cho tổ quốc, nội dung giáo án "Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội". | NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Giáo án của Hồ Tĩnh Tâm I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Giới thiệu cho SV những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong cống tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cống hiến tất cả cho tổ quốc. II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG Soạn giáo án Chuẩn bị hệ thống câu hỏi cho sinh viên trao đổi tham luận tại lớp Tham khảo nghiên cứu trước một số vụ án của các tổ chức hải ngoại phản động như: Võ Văn Ái, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn Chuẩn bị một số thống kê về các vụ án xã hội trong nước, về tai nạn giao thông Hình ảnh, film, video clip liên quan đến bài giảng III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG Các khái niệm và nội dung cơ bản bề bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. a. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. - An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, Kinh tế, Tư tưởng – Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng, Ngoại giao trong đó, an ninh Chính trị là cốt lõi và xuyên suốt. - Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia. - Hoạt động xâm hại an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, tòan vẹn lãnh thổ của tổ quốc. - Mục tiêu quan trọng của an ninh quốc gia là những đối tượng, công trình, cơ sở chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa – xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ Đây là sự nghiệp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. - Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: + Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. + Bảo vệ an ninh về tư tưởng – văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. + Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia. + Bảo vệ bí mật Nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. + Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. - Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia là: + Tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính tri và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảovệ an ninh quốc gia làm nòng cốt. + Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; phối hợp có hiệu quả hoạt động hoạt độg an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại. + Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia. - Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh sát, cảnh vệ công an nhân dân. + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.